Latest news
  • Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelade genom pressmeddelande den 28 mars 2024 att den extra bolagsstämman som var avsedd att hållas den 2 april 2024 för godkännande av styrelsens beslut har ställts in och att Bolaget kallar till en ny extra bolagsstämma att hållas den 2 maj 2024. Med anledning av det nya datumet för extra bolagsstämma har Bolaget fastställt en uppdaterad tidplan för företrädesemissionen.EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 10 juni 2024. Tidigare datum för årsstämman var den 23 april 2024.Zazz Energy har under våren beslutat att starta ett nytt affärsområde med solparker och lagring av energi med hjälp av batterier. Av administrativa skäl kan inte två stämmor med erforderlig kallelsetid finnas samtidigt i Euroclearsystemet därför har styrelsen tvingats att skjuta på stämman till [...]

  • Styrelsen har, med anledning av att stämmoaktiebok inte har erhållits i tid, beslutat att flytta fram datumet för den extra bolagsstämman som enligt tidigare publicerad kallelse vad avsedd att hållas den 2 april 2024. Bolaget ställer således in extra bolagsstämman den 2 april 2024 och kallar härmed till extra bolagsstämma på nytt, att hållas den 2 maj 2024. Kallelsen följer i sin helhet nedan. Det har inte gjorts några ändringar i kallelsen, förutom att [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget Switchr Kungsbacka AB, org. nr 559349-1300 (”SwitchR Kungsbacka”) (”Förvärvet”). Genom Förvärvet har El av Sol åtagit sig att agera totalentreprenör för uppförandet av en solcellspark och en batterilagringsenhet i Kungsbacka, Kungsbacka kommun (”Projektet”). Förvärvet är villkorat av att extrastämman i Bolaget den 2 april 2024 [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget Switchr Varberg AB, org. nr 559361–1147 (”SwitchR Varberg”) (”Förvärvet”). Genom Förvärvet har El av Sol åtagit sig att agera totalentreprenör för uppförandet av en solcellspark och en batterilagringsenhet i Vikslätt, Varbergs kommun (”Projektet”). Förvärvet är villkorat av att extrastämman i Bolaget den 2 april 2024 [...]

  • Tillägg efter stycket "FÖRSLAG TILL DAGORDNING" Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212–5685 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 april 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta på bolagsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 mars 2024,dels senast kl. 16.00 den 25 mars 2024 anmäla sig [...]