Latest news
Latest news in Swedish
  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (nedan ”Zazz Energy” eller "Bolaget") ingår samarbetsavtal med konsultbolaget Sodality för att stärka närvaron på den grekiska marknaden. För att stärka närvaron på den grekiska marknaden har Zazz Energy ingått ett samarbetsavtal med den etablerade konsultfirman SODALITY S.M.P.C. Consulting Agency som representeras av Christoforos Perdikouris. Christoforos kommer agera operativt ansvarig för Bolagets räkning och rapportera till VD. Sodality har ett kontor i Athen, men [...]

  •  Zazz Energys styrelse har i samband med beslutet att genomföra företrädesemissionen även beslutat att styrelseledamoten Jan Törner utses till interim VD från och med den 20 mars och ersätter nuvarande VD Ari Kemppainen som övergår till en rådgivande roll. Styrelsen har utvärderat bolagets situation och de utmaningar som föreligger i samband med de projekt som avtalats samt den planerade återstarten av projektet Amfilochia. Jan har sedan årsskiftet stöttat ledningen med operativa frågor och [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 april 2023, klockan 16.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 6 april 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Styrelsen för Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (nedan ”Zazz Energy” eller "Bolaget") har mottagit en underrättelse från Bolagets revisor (”Allians”) om misstänkt brott i enlighet med 9 kap. 43 § aktiebolagslagen. Underrättelsen gäller misstanke om bokföringsbrott avseende vissa poster i balansräkningen, materiella och immateriella, som är hänförda till förvärvet i december 2021 av bolaget som äger en produktionsanläggning i Amfilocha. Bolaget har tidigare kommunicerat att produktionsanläggningen är pausad. Dessa poster och [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB har beslutat att senarelägga bokslutskommunikén till senast fredagen den 31 mars. Tidigare datum var satt till den 15 mars. För ytterligare information, vänligen kontakta:Ari Kemppainen, VD ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 140 17 92Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40 ZAZZ Energy [...]