2022-05-03

Förslag till val av styrelse och reviderat förslag till fastställande av styrelsearvode vid årsstämman i ZAZZ Energy

Styrelsen i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed sitt beslutsförslag avseende val av styrelse vid årsstämman i Bolaget den 24 maj 2022. Styrelsen reviderar även sitt förslag till fastställande av styrelsearvode.

Förslag till beslut om val av styrelse

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt omval av Johnny Olsson och Katarina Toremalm till ordinarie ledamöter. Per Nordberg och Anna-Karin Crutze avböjer omval. Som ersättare föreslås nyval av Jan Törner, Lotta Ek och Denise Ehrling till ordinarie ledamöter samt Jan Bardell till ordinarie ledamot och ordförande.

Jan Bardell (ordinarie ledamot och ordförande)

Född: 1957

Erfarenhet: Jan Bardell har studerat företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, pedagogik vid Uppsala universitet samt kurser i företagsledning vid Stockholm School of Economics Executive Education. Tidigare uppdrag inkluderar VD för Climeon, VD för Argynnis Group, VD för ONE Nordic AB, VD för Vattenfall Services, VD för Vattenfall Data, VD för Gestrikekraft.

Övriga pågående uppdrag: VD och ordinarie styrelseledamot för Bardell Consult AB, styrelseordförande för Innenco Sweden AB (publ) och Infranord AB.

Innehav i Bolaget: Jan äger 3 616 B-aktier i Bolaget

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja

Jan Törner (ordinarie ledamot)

Född: 1955

Erfarenhet: Civilingenjör från KTH 1980, har haft en rad ledande roller, inom projekt-och energi- samt miljöverksamhet i brett perspektiv, med erfarenhet från både Sverige och internationella projekt, privatfinansierade men också av olika institutioner såsom Världsbanken, EU, Sida m.fl. Jan har även varit VD för ett noterat bolag på First North. Sedan 2012 har Jan drivit egen verksamhet inom en rad branscher med inriktning mot entreprenad och infrastruktur som VD och styrelseledamot.

Övriga pågående uppdrag: Engagerad av UIC, Uppsala Innovation Centre, som affärscoach för start-up företag. Ordinarie styrelseledamot för Innenco Sweden AB (publ) och JTR Management AB samt styrelseordförande för BRF Gotska Sandön.

Innehav i Bolaget: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja

Lotta Ek (ordinarie ledamot)

Född: 1984

Erfarenhet: Civilingenjör med utbildning inom industriell ekonomi internationell vid Linköpings universitet. Lotta började sitt arbetsliv som affärsutvecklare och projektledare inom fastighets- och tågbranschen, Lotta startade företaget EcoTopic AB år 2012 tillsammans med sin partner. EcoTopic är ett konsultbolag som varit engagerade i merparten av alla biokolprojekt i Norden med ett globalt nätverk inom biokol och hållbarhet. Bland annat coachar dom 10 städer i Europa och USA att påbörja biokolproduktion på uppdrag av Bloomberg Philanthropies. Sedan 2019 är Lotta även medgrundare och VD för Biokolprodukter Global AB som köper in och förädlar biokol till klimatneutrala jordar, betong och kolsänkor.

Övriga pågående uppdrag: VD och ordinarie styrelseledamot för Ecotopic AB och Biokolprodukter Global AB.

Innehav i Bolaget: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja

Denise Ehrling (ordinarie ledamot)

Född: 1979

Erfarenhet: Civilekonom med en magisterexamen från Uppsala universitet. Hon har en bakgrund som revisor och managementkonsult på BDO, PwC och Grant Thornton. Ett urval av bolag som Denise har jobbat med: JM, SEB, Swedbank, Vasakronan, Statoil Sverige, SBAB, Eltel, Skandia, Sherwin Williams, Värmevärden och Fortum. Sedan 2014 driver hon eget konsultbolag som tillhandahåller rådgivning inom ekonomi, projektledning och förändringsledning. Framförallt har Denise jobbat mot startup-bolag och har ett stort intresse för miljö och hållbarhetsfrågor.

Övriga pågående uppdrag: VD och ordinarie styrelseledamot för D VISION AB.

Innehav i Bolaget: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja

Reviderat förslag till fastställande av styrelsearvode

Styrelsen reviderar förslaget enligt punkt 10 (”Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden”) i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes den 21 april 2022.

Det reviderade förslaget enligt punkt 10 innebär att årligt arvode ska utgå med 420 000 till styrelseordförande och 200 000 till ordinarie ledamöter. Förslaget till beslut om arvode till revisorn enligt samma punkt på dagordningen har inte reviderats.

Om årsstämman

Årsstämman i Bolaget äger rum den 24 maj 2022. Aktieägarna får med stöd av tillfälliga lagregler endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Poströstningsformuläret finns uppladdat under fliken ”Bolagsstämma” på Bolagets hemsida (www.zazzenergy.com), tillsammans med kallelsen, fullmaktsformulär, årsredovisningen (inkluderande revisionsberättelsen) och styrelsens fullständiga beslutsförslag. För ytterligare information om årsstämman hänvisas till kallelsen.

ÄNDRAD 2024-02-19