2023-03-15

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZAZZ ENERGY OF SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 april 2023, klockan 16.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 6 april 2023, och
 • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 12 april 2023. Anmälan ska ske per post till ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) Box 5209 102 45 Stockholm (vänligen märk kuvertet ”Anmälan EGM”) eller per e-post till info@zazzenergy.com (vänligen ange ”Anmälan EGM” i rubrikraden).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 12 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.zazzenergy.com) senast tre veckor före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen
 7. Beslut om företrädesemission av aktier
 8. Val av revisor
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra gränserna för antalet utestående aktier och aktiekapital i bolagsordningen enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande formulering Föreslagen formulering
Aktiekapitalet utgör lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.
[…]A-aktier kan utges till ett antal av högst 80 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 80 000 000.
[…]
Aktiekapitalet utgör lägst 10 601 444 kronor och högst 42 405 776 kronor.
[…]A-aktier kan utges till ett antal av högst 1 212 567 636 och B-aktier till ett antal av högst 1 212 567 636.
[…]

§ 5 Aktieantal

Nuvarande formulering Föreslagen formulering
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 303 141 909 och högst 1 212 567 636.

Beslut enligt denna punkt förutsätter och är villkorat av att stämman även beslutar om företrädesemissionen enligt punkt 7 nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av företrädesemissionen enligt punkt 7 nedan understiger föreslagna gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Beslut enligt denna punkt 6 kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 – Beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av högst 263 601 660 aktier innebärandes en ökning av aktiekapitalet om högst cirka 9 218 647,45 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Aktierna ska tecknas till en kurs om 0,10 kronor per aktie vilket ger en total teckningslikvid om 26 360 166 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

2. Aktieägarna som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget på avstämningsdagen den 25 april 2023 erhåller teckningsrätter för deltagande i emissionen.

3. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till tjugo (20) teckningsrätter, tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

4. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder.

 1. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för tecknings och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de personer som ingått teckningsåtaganden i förhållande till storleken på ställt teckningsåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

5. Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista under perioden från och med den 27 april 2023 till och med den 11 maj 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

6. Betalning av aktier ska ske kontant. Betalning av aktier som tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker under perioden från och med den 27 april 2023 till och med den 11 maj 2023. Betalning av aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.

7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna emitterade i nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, har rätt att vidta mindre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt 7 förutsätter och är villkorat av att stämman även beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 ovan.

Punkt 8 – Val av revisor

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om val av revisor.

Styrelsen kommer offentliggöra fullständigt beslutsförslag innan den extra bolagsstämman.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse har Bolaget 39 540 249 B-aktier och 0 A-aktier utestående. Varje B-aktie representerar en röst i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande till stämman, aktieägares röstning samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Handlingar hänförliga till föreslagna beslut enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida (www.zazzenergy.com) senast två veckor innan stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på nämnda platser senast tre veckor innan stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress.

____________________

Älvdalen i mars 2023
ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Styrelsen

ÄNDRAD 2024-02-19