2023-02-06

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZAZZ ENERGY OF SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 mars 2023, klockan 16.00 i Wistrand Advokatbyrås lokaler, Regeringsgatan 65 i Stockholm.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 mars 2023, och
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen den 3 mars 2023 per post till ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), Box 5209, 102 45 Stockholm (vänligen märk kuvertet ”Anmälan EGM”) eller per e-post till info@zazzenergy.com (vänligen ange ”Anmälan EGM” i rubrikraden).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Förutom att anmäla sig till bolagsstämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 1 mars 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 3 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FULLMAKTER

Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), Box 5209, 102 45 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.zazzenergy.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en protokolljusterare
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om ändring av bolagsordningen
  7. Beslut om företrädesemission av aktier
  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Följande nya lydelser föreslås:

§ 4, 1 stAktiekapitalet utgör lägst 3 500 000 kronor och högst 14 000 000 kronor.

§ 4, 3 stA-aktier kan utges till ett antal av högst 400 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 400 000 000.

§ 5Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut om företrädesemission av B-aktier enligt styrelsens förslag i punkt 7 i dagordningen.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar av beslutet i den utsträckning detta är erforderligt för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 – Beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nyemission av B-aktier. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma bolagets aktieägare med företrädesrätt i förhållande till tidigare innehav pro rata.

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag i punkt 6 i dagordningen.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar av beslutet i den utsträckning detta är erforderligt för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

ÖVRIGT

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse har Bolaget 39 540 249 B-aktier och 0 A-aktier utestående. Varje B-aktie representerar en röst i Bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om företrädesemission enligt punkt 7 på dagordningen samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.zazzenergy.com, senast två veckor före bolagsstämman.

Upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_______________________
Februari 2023
ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Styrelsen

ÄNDRAD 2024-02-19