2022-05-24

Kommuniké från årsstämma i ZAZZ Energy den 24 maj 2022

Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 24 maj 2022. Stämman har med stöd av tillfälliga lagregler hållits genom enbart poströstning och således utan möjlighet till fysisk närvaro. Samtliga stämmobeslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om 200 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna och 420 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter samt om val av följande ordinarie ledamöter: Johnny Olsson (omval), Katarina Toremalm (omval), Jan Törner (nyval), Lotta Ek (nyval), Denise Ehrling (nyval). Till styrelseordförande valdes Jan Bardell (nyval).

Vidare beslutade stämman att omvälja den registrerade revisionsbyrån Allians Revision & Redovisning AB med den auktoriserade revisorn Sofia Gunnarson som huvudansvarig revisor

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade om följande ändringar i bolagsordningen:

  • Införandet av ett nytt stycke under § 8 i bolagsordningen med följande lydelse: ”Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.” (samt motsvarande lydelse på engelska).
  • Införande av en ny § 10 i bolagsordningen med rubriken ”Plats för bolagsstämma” och med följande lydelse: ”Bolagsstämma ska kunna hållas i Älvdalen (styrelsens säte) eller Stockholms kommun.” (samt motsvarande rubrik och lydelse på engelska).

Valberedning

Stämman beslutade att inrätta en valberedning samt om instruktion för valberedningen. Beslutet i huvuddrag framgår nedan. Den fullständiga instruktionen framgår av styrelsens beslutsförslag intaget i kallelsen till stämman och kommer publiceras på Bolagets hemsida.

Valberedningen ska bestå av representanter för de till röstetalet tre (3) största aktieägarna per den 30 september. För det fall någon av de tre (3) största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den fjärde största ägaren erbjudas att utse en representant och så vidare till dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska lägga fram följande beslutsförslag inför nästkommande årsstämma:

  1. Förslag till stämmoordförande
  2. Förslag till styrelse
  3. Förslag till styrelseordförande
  4. Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden
  5. Förslag till ersättning för eventuellt utskottsarbete
  6. Förslag till revisorer
  7. Förslag till arvode för Bolagets revisorer
  8. Förslag till valberedningens sammansättning

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som är tillåten enligt vid var tid gällande bolagsordning.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÄNDRAD 2024-02-19