2024-06-10

Kommuniké från Årsstämma i Zazz Energy Sweden AB den 10 juni 2024

Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 10 juni kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Samtliga stämmobeslut röstades igenom med erforderlig majoritet i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Var och en av styrelsens nuvarande och tidigare ledamöter samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om 250 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna och 350 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter och att omvälja Jan Bardell, Jan Törner och Charlotta Ek som ordinarie styrelseledamöter samt att välja John Häger som ny ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande valdes Jan Törner (omval).

Vidare beslutade stämman att omvälja den auktoriserade revisorn Ben Heidari som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Beslut om instruktion till valberedning

Stämman beslutade att anta den i kallelsen föreslagna instruktionen för valberedningen.

Beslut om ändring bolagsordningen avseende Bolagets firma, styrelsens säte och ort för bolagsstämma

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt nedan. Ändringarna medför att Bolagets företagsnamn ändras från ZAZZ Energy of Sweden AB till Circle Energy Sweden AB, att orten för styrelsens säte ändras från Älvdalen till Stockholm och att bolagsordningens bestämmelse om plats för bolagsstämma ändras från att ange att bolagsstämma ska kunna hållas Älvdalen eller Stockholms kommun till att ange att bolagsstämman ska kunna hållas i Stockholm eller i Malmö.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som är tillåten enligt vid var tid gällande bolagsordning.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Kategorier: News | PR | Swedish
ÄNDRAD 2024-06-10