2023-03-31

Kompletterande information inför bokslutskommuniké

Bolaget vill här med ge en bakgrund till information som presenteras i bokslutskommunikén som ett resultat av den fördjupade analysen som gjorts av bolagets bokföring genom extern konsult och styrelse. Bolagets CFO Sverker Carnemark vars avtal löpte ut ersattes av en interims-CFO för perioden 16 januari till 28 februari. Under överlämningen av räkenskaperna för 2022 uppmärksammades vissa brister i bokföringen, vilket slutligen utmynnade i att både bolagets revisor och styrelsen anmälde bolaget till polisen för bokföringsbrott. Bristerna i bokföringen avser främst första kvartalet under 2022 och nuvarande styrelse, som tillträdde 24 maj 2022 genomför parallellt en intern utredning med hjälp av finansiella och legala rådgivare.
Under kvartalet tillträdde styrelseledamoten Jan Törner rollen som vice VD och i samband med att tidigare VD, Ari Kemppainen avslutade sitt interimsuppdrag, tillträdde Jan Törner som VD.
Bolagets revisor meddelade sin förtida avgång den 21 mars 2023 baserat på att det var svårt att få fram underlag och tolka dessa kopplat till bolagets verksamhet i Grekland. En ny revisor, på förslag Ben Heidari, kommer att väljas in på extrastämman i april, 2023.
Som en konsekvens av ovanstående har bolagets styrelse tagit in finansiella och legala rådgivare för att reda ut vad som de facto har skett under det första kvartalet 2022 och kortfattat går det att konstatera att det har varit problematiskt med en del avtal i Grekland, främst kopplat till att sätta upp koncernstrukturen. Utöver detta har det funnits en del olika tolkningar kring vilket bolag i koncernen som äger vad samt huruvida det rör sig om immateriella eller materiella anläggningstillgångar. Efter en omfattande utredning bedömer vi nu att vi har kontroll på situationen och att tillgångar och skulder i respektive bolag samt i koncernen är i allt väsentligt korrekt redovisade och värderade. I samband med detta genomfördes även nedskrivningsprövningar av materiella och immateriella anläggnings-tillgångar, vilket även lett till en nedskrivning om -13.6 mkr. 

ÄNDRAD 2024-02-19