2022-10-31

ZAZZ Energy genomför riktad emission av aktier om cirka 11,4 miljoner SEK och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner

Styrelsen för ZAZZ Energy of Sweden AB (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission (den ”Riktade Nyemissionen”) om cirka 11,4 till vissa fordringsägare som tidigare ställt ut en lånefacilitet till Bolaget. Teckningskursen uppgår till 2,53 SEK per aktie. Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av lån som fordringsägarna haft gentemot Bolaget. I samband med detta har styrelsen beslutat att genomföra en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 till de fordringsägare som deltagit i den Riktade Nyemissionen.

För att stärka Bolagets finansiella ställning och uppnå en önskad kapitalstruktur i Bolaget har fordringsägarna erbjudits att kvitta hela eller delar av fordran i nyemissioner av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Emissionslikviden har i dess helhet erlagts genom kvittning. Fordringsägarna som deltagit i den Riktade Nyemissionen har förlängt löptiden på återstående del av lånefaciliteten som inte kvittats i den Riktade Nyemissionen, motsvarande cirka 6,8 MSEK, till och med 30 september 2023.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 2,53 SEK per aktie och innebär en emissionsrabatt om cirka 5,5 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10 handelsdagarna. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och fordringsägarna. Med hänsyn till rådande marknadsförhållanden är den sammantagna bedömningen av Bolagets styrelse, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, att teckningskursen är marknadsmässig.

”Det är oerhört tillfredställande att se detta intresse och den tilltro för vår verksamhet från långivarna som visas i och med denna kvittning av lån till en investering i Zazz Energy. Vi står inför bolagets mest händelserika kvartal någonsin och har flera spännande genombrott att se fram emot i närtid” säger Ari Kemppainen, VD Zazz Energy of Sweden. Vi vill även rikta ett särskilt tack till JEQ Capital som demonstrerat en stor förståelse för oss som entreprenörer och visat att de har fokus på det som är bäst för bolaget och dess aktieägare.

Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in kapital men anser att en sådan process riskerar att bli allt för tidskrävande och kostsam i förhållande till storleken på den Riktade Nyemissionen. Vidare skulle den tidsåtgång som krävs för att genomföra en företrädesemission medföra en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt uppnå en mer ändamålsenlig kapitalstruktur i Bolaget. Dessutom bedöms det rådande klimatet på aktiemarknaden medföra att det vid en företrädesemission är troligt att garantiförbindelser måste upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader. Bolagets styrelse bedömer det därför ligga i aktieägarnas intresse att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Efter den Riktade Nyemissionen uppgår Bolagets återstående skuld till fordringsägarna till cirka 6,8 MSEK. Efter den Riktade Nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 39 540 249 och aktiekapitalet till 1 382 797,12 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 11,4 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen.

Teckningsoptioner av serie TO4

Styrelsen har, för att incentivera fordringsägarnas kvittning, fattat beslut om emission av teckningsoptionerna på i huvudsak följande villkor. Varje teckningsoption av serie TO4 som emitteras i samband med den Riktade Nyemissionen ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Zazz Energy under perioden 23 oktober 2023 till och med den 3 november 2023, till en teckningskurs om 3,50 SEK. Teckningsoptionerna avses inte tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av TO4 tillförs Bolaget cirka 7 996 625 SEK. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget kan komma att öka med högst 2 284 750 aktier och aktiekapitalet kan komma att öka med högst cirka 79 902,02 SEK, vilket medför en utspädningseffekt om cirka 5,80 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter teckningsoptionernas utnyttjande

Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till ZAZZ Energy i samband med den Riktade Nyemissionen.

ÄNDRAD 2024-02-19