2022-07-14

Zazz Energy har genomfört en riktad nyemission om cirka 8,2 MSEK

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission om 3 416 661 aktier, motsvarande cirka 8,2 MSEK (den ”Riktade Nyemissionen”) och genomfört den emission av teckningsoptioner som kommunicerades genom pressmeddelande den 5 juli 2022. Intresset för den Riktade Nyemissionen var stort. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 2,40 SEK per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Ett antal svenska och internationella institutionella samt professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland fonden AI2 SICAV p.l.c. – Genova Nordic SME Fund.

Styrelsen i Zazz Energy har, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 24 maj 2022, beslutat om den Riktade Nyemissionen som riktades till svenska och internationella institutionella samt professionella investerare. Den Riktade Nyemissionen omfattar 3 416 661 nya aktier till en teckningskurs om 2,40 SEK per aktie och Bolaget tillförs härigenom cirka 8,2 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 5,9 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 14 juli 2022. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är i linje med marknadsmässiga villkor eftersom den har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som har genomförts av Eminova Partners AB.

Bolaget avser att använda nettolikviden, i kombination med den lånefacilitet Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 5 juli 2022, till att omvandla minst sex licenser till elavtal och fortsätta uppförandet av biooljeanläggningar för grön elproduktion i Grekland samt stärka Bolagets balansräkning genom kvittning av befintliga skulder.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt för den Riktade Nyemissionen är att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att möjliggöra för Bolagets fortsatta etablering av biooljeanläggningar i Grekland. Vidare bedöms det vara positivt att ytterligare diversifiera ägarbasen i Bolaget bland såväl svenska som internationella institutionella och välrenommerade investerare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed är mest fördelaktigt för Zazz Energy och dess aktieägare. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Ett antal svenska och internationella institutionella samt professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland fonden AI2 SICAV p.l.c. – Genova Nordic SME Fund.

I och med denna kapitalanskaffning samt den lånefacilitet som säkrades den 5 juli 2022 avser Zazz Energy att påbörja arbetet med minst sex biooljeanläggningar för el och värmeproduktion. Att vi lyckas finansiera dessa anläggningar, trots rådande situation på finansmarknaden, visar att det är många med oss som väljer att prioritera projekt som syftar till grön omställning och uppförandet av biokraftvärmeanläggningar som blir en del av det lokala kretsloppet.” – Ari Kemppainen, VD Zazz Energy

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 416 661, från 31 608 276 till 35 024 937 aktier. Aktiekapitalet ökar med 119 487,08 SEK, från 1 105 401,06 SEK till 1 224 888,14 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Emission av vederlagsfria teckningsoptioner till långivare

Styrelsen i Zazz Energy har även, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2022, beslutat att genomföra den riktade emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 till ett antal långivare i enlighet med det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 5 juli 2022.

Efter registrering av den Riktade Emissionen medför teckningsoptionerna, vid fullt utnyttjande, en utspädning om cirka 12,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med transaktionen.

ÄNDRAD 2024-02-19