2023-05-08

Zazz Energy of Sweden AB har nått en överenskommelse om omedelbar återstart av biooljeanläggningen i Amfilochia

Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har ingått en principöverenskommelse om återstart av anläggningen i Amfilochia som varit pausad sedan våren 2022.

Bolaget har under en längre tid förhandlat med NAIS om återstarten och om de kostnader som är kopplat till uppgraderingen av den befintliga anläggningen. Uppgraderingen innebär en investering uppgående till ca 12 Mkr som parterna nu är överens om att man delar på i princip lika. Zazz Energy får på så sätt en modern anläggning med en effektiv maskin från Wärtsilä och har i överenskommelsen skrivningar om att anläggningen skall ge betydande effektivisering i form av lägre förbrukning av bioolja och lägre kringkostnader.

Principöverenskommelsen skall nu omvandlas till ett formellt avtal som skall undertecknas kring månadsskiftet maj/juni. Det kommande avtalet kommer att reglera samtliga förpliktelser mellan parterna och det innebär att det nuvarande kompensationsavtalet upphör och Bolagets möjligheter att driva en lönsam verksamhet framgent förstärks. NAIS kommer omedelbart att påbörja åtgärderna för installationen av den nya maskinen och återstart är satt till senast 30 juni 2023.

-”Att vi äntligen efter lång tids förhandling och diskussioner nu har tagit ett stort kliv mot en lönsam och bärkraftig verksamhet i Grekland känns fantastiskt”, säger tf VD Jan Törner.

Miljötillstånd för Patras 1 och Patras 2

Miljötillstånden som också har varit föremål för diskussion och som hanteras av NAIS kommer enligt utsago att vara Bolaget tillhanda inom ca 2 veckor och en pressrelease kommer att delge när dessa finns tillgängliga för Zazz Energys räkning.

ÄNDRAD 2024-02-19