2023-03-15

Zazz Energy of Sweden AB (publ) anmäler misstänkt bokföringsbrott

Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (nedan ”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har mottagit en underrättelse från Bolagets revisor (”Allians”) om misstänkt brott i enlighet med 9 kap. 43 § aktiebolagslagen.

Underrättelsen gäller misstanke om bokföringsbrott avseende vissa poster i balansräkningen, materiella och immateriella, som är hänförda till förvärvet i december 2021 av bolaget som äger en produktionsanläggning i Amfilocha. Bolaget har tidigare kommunicerat att produktionsanläggningen är pausad. Dessa poster och misstanken om bokföringsbrott hänför sig till perioden december 2021 och våren 2022. Bolaget har utöver utredningen som Allians genomfört, initierat en egen granskning av förevarande transaktioner.

Med anledning av underrättelsen från Bolagets revisor har Bolaget, i enlighet med 9 kap. 44 § aktiebolagslagen, idag valt att lämna in en anmälan om brottsmisstanke till Ekobrottsmyndigheten.

Styrelsens nuvarande ledamöter, vilka valdes vid årsstämman den 24 maj 2022, välkomnar att en utredning görs av Ekobrottsmyndigheten. Bolagets egen utredning är alltjämt pågående och kommer att löpa parallellt med en eventuell utredning av Ekobrottsmyndigheten.

ÄNDRAD 2024-02-19