2022-02-03

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 7 februari 2022. Den bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av listningen finns bifogad samt tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com.

Handel av B-aktier i Zazz Energy kommer inledas måndagen den 7 februari under kortnamnet ZAZZ B och med ISIN-kod SE0014262531. Zazz Energy har i samband med ansökan till Nasdaq First North Growth Market upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Motiv till listningen
Zazz Energys vision är att aktivt bidra till en hållbar miljö inom energiområdet och medverka till att EU:s klimatmål uppfylls. Bolagets möjlighet att skräddarsy avfallsförgasningsanläggningar utifrån val av avfallsmaterial för förgasning (biomassa, sopor eller andra typer av avfall), önskad kapacitet för grön elproduktion (effekt 1-5 MW), värme och produktion av restprodukter (biokol och trävinäger), skapar ett konkurrenskraftigt erbjudande och en bred marknad för Bolagets produkter och tjänster. Försäljning av nyckelfärdiga avfallsförgasningsanläggningar såväl som ägande och drift av avfallsförgasningsanläggningar i Bolagets egen regi, ökar potentialen ytterligare.

Listningen på Nasdaq First North Growth Market skapar förutsättningar för Zazz Energy att tillvarata de tillväxtmöjligheter som Bolaget ser och därmed över tid bygga betydande aktieägarvärden. Den ökade kännedom av Bolagets produkter och tjänster som listningen innebär utgör även en viktig del för att realisera Bolagets tillväxtpotential. Vidare innebär listningen att likviditet skapas i aktien och att Bolaget kan attrahera nya aktieägare som styrker Bolaget. Därutöver uppnås en kvalitetsstämpel som är fördelaktig i relationer med kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter.

Zazz Energy genomförde under december 2021 och januari 2022 en riktad emission till intressenter som tillförde Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i den riktade emissionen sattes till 5,0 SEK per aktie.

Christian Casselborg, VD för Zazz Energy, kommenterar: Det är med stolthet vi tar detta kliv in på Nasdaq First North. Vi tror på en väldigt spännande resa framåt för bolaget och gläds åt att se det stora intresset för bolagets aktie.

/Styrelsen
Stockholm 2022

ÄNDRAD 2024-02-19