2023-03-31

ZAZZ Energy of Sweden offentliggör Bokslutskommuniké för 2022

Finansiell översikt och nyckeltal

KONCERNEN, OKTOBER – DECEMBER 2022 I SAMMANDRAG

 • Summa intäkter uppgick till 1 652 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick -21 843 kSEK (-4 214)
 • Periodens resultat uppgick till -23 413 kSEK (-5 407)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -6 705 kSEK (7 472)

KONCERNEN, JANUARI – DECEMBER 2022 I SAMMANDRAG

 • Summa intäkter uppgick till 4 432 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick -15 955 kSEK (-4 249)
 • Periodens resultat uppgick till –36 428 kSEK (-5 442)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -1 067 kSEK (7 597)
SEK okt – dec 2022 okt – dec 2021 jan – dec 2022 jan – dec 2021
Nettoomsättning 0 0 0 0
Rörelseresultat -21 843 000 -4 214 000 -30 113 384 -4 249 000
Periodens resultat -23 413 000 -5 407 000 -36 428 384 -5 442 000
Resultat per aktie (SEK) -0,32 -0,05 -0,50 -0,05
Antal aktier vid periodens utgång 39 540 249 105 081 383 39 540 249 105 081 383
Antal aktier i genomsnitt 72 310 816 72 310 816
Soliditet 61,5% 49,1% 61,5% 49,1%

Väsentliga händelser

Under kvartalet

 • Styrelseledamot Katarina Toremalm begärde utträde ur styrelsen
 • Bolagets biooljeanläggning i Grekland pausades, men bolaget erhåller i stället en ersättning från den grekiska samarbetspartnern Nais PC Energy för att kompensera inkomstbortfallet.
 • En riktad kontant nyemission genomfördes om 11.3 mkr
 • En kvittningsemission om 7.0 mkr genomfördes och fortsatt pågående

Efter kvartalets utgång
Bolagets CFO Sverker Carnemark slutade sin anställning och ersattes av en interims-CFO för perioden 16 januari till 28 februari. Under överlämningen av räkenskaperna för 2022 uppmärksammades vissa brister i bokföringen, vilket slutligen utmynnade i att både bolagets revisor och styrelsen anmälde bolaget till polisen för bokföringsbrott.
Bristerna i bokföringen avser främst första kvartalet under 2022 och nuvarande styrelse, som tillträdde 24 maj 2022 genomför parallellt en intern utredning med hjälp av finansiella och legala rådgivare.
Under kvartalet tillträdde styrelseledamoten Jan Törner rollen som vice VD och i samband med att tidigare VD, Ari Kemppainen avslutade sitt interimuppdrag, tillträdde även Jan Törner som VD.
Bolagets revisor meddelade sin förtida avgång den 21 mars 2023 baserat på att det var svårt att få fram underlag och tolka dessa kopplat till bolagets verksamhet i Grekland. 
En ny revisor, på förslag Ben Heidari, kommer att väljas in på extrastämman i april, 2023.
Som en konsekvens av ovanstående har bolagets styrelse tagit in finansiella och legala rådgivare för att reda ut vad som de facto har skett under det första kvartalet 2022 och kortfattat går det att konstatera att det har varit problematiskt med en del avtal i Grekland, främst kopplat till att sätta upp koncernstrukturen. Utöver detta har det funnits en del olika tolkningar kring vilket bolag i koncernen som äger vad samt huruvida det rör sig om immateriella eller materiella anläggningstillgångar. Efter en omfattande utredning bedömer vi nu att vi har kontroll på situationen och att tillgångar och skulder i respektive bolag samt i koncernen är i allt väsentligt korrekt redovisade och värderade. I samband med detta genomfördes även nedskrivningsprövningar av materiella och immateriella anläggnings-tillgångar, vilket även lett till en nedskrivning om -13.6 mkr.

Länk till Bokslutskommuniké och kvartal 4 2022

Kategorier: Interim | IR | MAR | News | Regulatory | Report | Swedish | Yearend
ÄNDRAD 2024-02-19