2023-05-11

Zazz Energy offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

ZAZZ Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det preliminära utfallet i den nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades idag den 11 maj 2023. Teckningssammanställningen visar att B-aktier motsvarande cirka 27,4 procent av Företrädesemissionen tecknades. 72 250 606 B-aktier, motsvarande cirka 27,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter varav 70 886 166 B-aktier, motsvarande cirka 26,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 1 364 440 B-aktier, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden om 191 351 054 B-aktier, varav 109 125 000 B-aktier från ingått toppgarantiåtagande, motsvarande cirka 72,6 procent av erbjudandet, att utnyttjas. Totalt tecknas således 263 601 660 B-aktier i erbjudandet, motsvarande den garanterade nivån av Företrädesemissionen om 100 procent. Zazz Energy tillförs därmed cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 11 maj 2023 och en preliminär sammanställning visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 7,2 MSEK med eller utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 27,4 procent av Företrädesemissionen, varav 70 886 166 B-aktier, motsvarande cirka 7,1 MSEK eller cirka 26,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 1 354 440 B-aktier, motsvarande cirka 0,1 MSEK eller cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden om 191 351 054 B-aktier, varav 109 125 000 B-aktier från ingått toppgarantiåtagande, motsvarande cirka 72,6 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Zazz Energy tillförs därmed cirka 26,4 MSEK före avdrag av emissionskostnader.

Ett slutligt utfall i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras måndagen den 15 maj 2023. Tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer ske i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 19 april 2023. Besked om tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till de som tilldelas B-aktier efter styrelsens tilldelningsmöte den 15 maj 2023 via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelade B-aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet men ett informationsmemorandum har upprättats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Zazz Energys avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Zazz Energy har gjort efter bästa förmåga men som Zazz Energy inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Zazz Energy. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

ÄNDRAD 2024-02-19