2023-05-15

Zazz Energy offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

ZAZZ Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet i den nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare

ZAZZ Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet i den nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 11 maj 2023. 73 686 164 B-aktier, motsvarande cirka 28 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter varav 72 321 724 B-aktier, motsvarande cirka 27,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 1 364 440 B-aktier, motsvarande cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden om 189 915 496 B-aktier, varav 109 912 500 B-aktier från ingått toppgarantiåtagande, motsvarande cirka 72 procent av erbjudandet att utnyttjas. Totalt tecknas således 263 601 660 B-aktier i erbjudandet, motsvarande den garanterade nivån av erbjudandet om 100 procent. Zazz Energy tillförs därmed cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 7 MSEK. De som tilldelats B-aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 11 maj 2023 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 7,4 MSEK med eller utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 28 procent av Företrädesemissionen, varav 72 321 724 B-aktier, motsvarande cirka 7,2 MSEK eller cirka 27,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 1 364 440 B-aktier, motsvarande cirka 0,1 MSEK eller cirka 0,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden om 189 915 496 B-aktier, varav 109 912 500 B-aktier från ingått toppgarantiåtagande, motsvarande cirka 72 procent av erbjudandet, att utnyttjas. Zazz Energy tillförs därmed cirka 26,4 MSEK före avdrag av emissionskostnader om cirka 7 MSEK. Samtliga 109 912 500 B-aktier som tilldelats toppgaranter har betalats genom kvittning av respektive garants fordran mot Bolaget, innebärande att Zazz Energy tillförs en kontant nettolikvid om cirka 8,5 MSEK.

Tilldelning i Företrädesemissionen

De som har tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats B-aktier i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 19 april 2023. Vid tilldelning beräknas avräkningsnota skickas ut omkring den 16 maj 2023. Tecknade och tilldelade B-aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Utspädning med anledning av Företrädesemissionen

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 9 218 647,45 SEK till sammanlagt cirka 10 601 444,57 SEK. Antalet B-aktier i Bolaget kommer att öka med 263 601 660 till sammanlagt 303 141 909. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel i Zazz Energy utspädd med cirka 87,0 procent. Det finns inga andra aktieslag än B-aktier utestående i Zazz Energy.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 22 2023.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet men ett informationsmemorandum har upprättats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Zazz Energys avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Zazz Energy har gjort efter bästa förmåga men som Zazz Energy inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Zazz Energy. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

ÄNDRAD 2024-02-19