2024-05-31

Zazz Energy offentliggör utfall i företrädesemissionen

Styrelsen för Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 8 februari 2024 och godkändes av den efterföljande extra bolagstämman den 2 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen var på förhand garanterad till cirka 50 procent. Företrädesemissionen tecknades till cirka 4,8 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 11 procent. Resterande del av Företrädesemissionen upp till 50 procent som ej tecknats med eller utan företräde, motsvarande cirka 16,9 MSEK, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Zazz Energy tillförs genom Företrädesemissionen cirka 21,7 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Zazz Energys nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 30 maj 2024. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 4,8 MSEK, motsvarande cirka 11 procent, varav cirka 10 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av Företrädesemissionen upp till 50 procent, motsvarande cirka 16,9 MSEK, har tecknats av garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,42 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,012 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Zazz Energy en emissionslikvid om cirka 21,7 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen är avsedd att användas för finansiering av Bolagets nya projekt inom solenergi och batterilagring.

Besked om tilldelning av units tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes genom pressmeddelande den 15 maj 2024 och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.zazzenergy.com.

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU sker till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske under vecka 24, 2024. Så snart Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket ombokas betalda tecknade units (BTU) till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 1 804 166 665 B-aktier från 514 241 909 aktier till 2 318 408 574 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 77,8 procent av det totala antalet aktier och röster, och aktiekapitalet uppgår till 18 083 568,8772 SEK (efter registrering av den minskning av aktiekapitalet som beslutades på extra bolagsstämma den 2 maj 2024).

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Denna information är sådan information som Zazz Energy of Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-31 19:00 CEST.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Zazz Energy. Ett EU-tillväxtprospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida. Ett eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med ett beslut att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i EU-tillväxtprospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela EU-tillväxtprospektet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong, Sydafrika, Belarus eller Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Zazz Energys avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Zazz Energy har gjort efter bästa förmåga men som Zazz Energy inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Zazz Energy. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

ÄNDRAD 2024-05-31