2022-02-24

ZAZZ Energy publicerar Bokslutskommuniké för 2021

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) publicerar Bokslutskommuniké för 2021. Rapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com.

Bolaget har accelererat sin verksamhet under 2021 och investerade under december månad i sin första anläggning för produktion av miljövänlig el i Grekland. Intäkter från denna kommer att infalla i början av 2022.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021

 • Bolaget tillförs 12,7 mkr i en riktad emission 5 oktober
 • Christian Casselborg tillträder som VD 1 november
 • Per Nordberg tillträder som styrelseordförande 24 november
 • Bolaget investerar i en biooljaanläggning med 20-årigt elevtal värt ca 300 miljoner kronor under sin 20-åriga löptid. Investering görs 13 december

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Införande av incitamentsprogram till ledningen
 • Sammanläggning av bolagets aktier med förhållande 5:1
 • Bolaget tillförs 10 mkr i en riktad emission
 • Bolaget tillförs 8 mkr i förtida optionslösen av teckningsoption 1 och teckningsoption 2
 • Bolaget investerar i en biomassaanläggning med 20-årigt elavtal värt ca 300 miljoner kronor under sin 20-åriga löptid
 • Bolaget noteras på Nasdaq First North GM 7 februari
 • Styrelsen och större aktieägare kommer överens om lock up i 12 månader vilket representerar 22% av bolagets aktier
 • Bolaget slutförhandlar om en ny biooljeanläggning med 20-årigt elavtal värt 300 miljoner under sin 20-åriga löptid

Finansiell översikt

Omsättning
Bolaget hade inga intäkter under 2021 då Bolaget inte hade några operativa projekt igång under räkenskapsåret. 

Rörelsekostnader
Bolaget hade -4,5 MSEK i rörelsekostnader under 2021, bestående främst av personalkostnader om -1,3 MSEK samt övriga externa kostnader om -2,6 MSEK. De övriga externa kostnaderna består främst av konsultarvoden. Totala rörelsekostnaderna har ökat från 2020 delvis på grund av tillkomna kostnader för råvaror och förnödenheter bestående av till största del biobränsle för kommande projektstart.

Resultat
Resultat efter skatt under 2021 uppgick till -4,6 MSEK. Inga avskrivningar har gjorts som påverkat resultatet. Resultat efter skatt för 2020 uppgick till -2,4 MSEK.

Tillgångar
Bolagets tillgångar uppgick till 20,0 MSEK år 2021. Utöver kassa om 7,6 MSEK består tillgångarna främst av tillstånd och licenser från NAIS S.A. om 9,1 MSEK. Det är en ökning med cirka 17,2 MSEK i totala tillgångar från 2020.

Eget kapital
Bolagets egna kapital uppgick till 11,5 MSEK år 2021 jämfört med 2,0 MSEK år 2020. Ökningen i eget kapital förklaras främst av skillnaden i överkursfond.

Skulder
Bolagets skulder uppgick till 8,5 MSEK år 2021 bestående uteslutande av kortfristiga skulder. Det är en ökning om 7,7 MSEK från 2020, där ett kortfristigt lån om 8,0 MSEK utgör majoriteten av förändringen.

Kommande finansiell kalender för 2022

3 maj Årsredovisning 2021

10 maj Delårsrapport Q1 2022

24 maj Årsstämma 2022

23 augusti Delårsrapport Q2 2022

22 november Delårsrapport Q3 2022

Revisors granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kategorier: Interim | IR | News | Report | Swedish | Yearend
ÄNDRAD 2024-02-19