2022-07-05

Zazz Energy säkrar lånefacilitet om totalt cirka 15,5 MSEK för att omvandla licenser och fortsätta uppförandet av planerade anläggningar för grön elproduktion

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har avtalat med ett antal professionella och icke-professionella långivare (”Långivarna”) om en lånefacilitet om totalt cirka 15,5 MSEK (”Lånet”) i syfte att omvandla licenser till elavtal och fortsätta uppförandet av anläggningar för grön elproduktion i Grekland. I samband med detta har styrelsen för avsikt att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO3 till Långivarna. Styrelsen bedömer att intäkterna från dessa anläggningar börjar genereras Q3 2023  
 
Avtalen för Lånet ingicks idag den 5 juli 2022 och löper fram till och med den 28 februari 2023. Lånet har upphandlats på villkor som Bolagets styrelse sammantaget anser vara marknadsmässiga och löper med en månatlig ränta plus en uppläggningsavgift. Vidare kommer en del av ersättningen för Lånet utgöras av 5 166 660 teckningsoptioner av serie TO3. Teckningsoptionerna kommer emitteras vederlagsfritt till Långivarna inom ramen för lånevillkoren. 
 
Teckningsoptioner av serie TO3 
Styrelsen avser fatta beslut om emission av teckningsoptionerna på i huvudsak följande villkor. Varje teckningsoption av serie TO3 som emitteras till Långivarna i samband med Lånet ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Zazz Energy under perioderna 6 mars 2023 till och med den 20 mars 2023 samt 27 november 2023 till och med den 11 december 2023, till en teckningskurs om 3 SEK. Teckningsoptionerna avses inte tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tillförs Zazz Energy cirka 15,5 MSEK. Aktiekapitalet kan komma att öka med högst cirka 180 687,85 SEK från cirka 1 105 401,06 SEK till cirka 1 286 088,91 SEK och antalet aktier av serie B kan komma att öka med högst 5 166 660 aktier från 31 608 276 aktier till 36 774 936 aktier. Vid fullt utnyttjande medför det en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 14 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering vid Bolagsverket. 
 
Styrelsen har övervägt att genomföra en företrädesemission men efter noggrant övervägande funnit att upptagande av Lånet på de villkor som anges ovan, vilket medför en riktad emission av teckningsoptioner till Långivarna, vore det mest kostnadseffektiva för Bolaget och aktieägarna. Styrelsens sammantagna bedömning är därför att en riktad emission av teckningsoptioner till Långivarna vore till fördel för Bolaget och aktieägarna i Bolaget. 
 
”Det är mycket positiv för Bolaget att gå vidare med projektet som möjliggör omställning till grön elproduktion och ökar Bolagets intäkter från grön elproduktion”, säger VD Ari Kemppainen

Rådgivare 
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med transaktionen.

ÄNDRAD 2024-02-19