2022-11-28

Zazz Energy startar två projekt i Grekland för produktion av bioenergi som tillsammans är värda över 600 miljoner SEK. Samtidigt har en avsiktsförklaring för en ny biooljefabrik undertecknats.

Zazz Energy bygger två biooljekraftvärmeverk i Grekland. Till grund ligger två 20-åriga avtal om leverans av el med ett sammanlagt värde på 600 mkr. Därutöver kommer försäljning av värme som, baserat på dagens priser, uppskattas ge ett årligt bidrag på omkring 10 miljoner SEK. Arbetena inleds omgående. Anläggningarna beräknas tas i drift under det tredje respektive fjärde kvartalet 2023. I och med driftsättning av den första av de två anläggningarna når Zazz Energy positivt kassaflöde. Projektet finansieras i huvudsak lokalt i Grekland med EU-stöd.

Zazz Energy har också signerat en avsiktsförklaring för att bygga en biooljefabrik med den grekiska partnern NAIS Energy PC. Projektstart planeras under 2023. Enligt planerna får den nya fabriken en kapacitet att försörja nio biooljekraftvärmeverk med bioolja av typ B100. Den produceras av restoljor från till exempel jordbruksproduktion, restauranger samt slakteriavfall. Den kan också användas för andra ändamål än kraftproduktion, exempelvis för transporter. Zazz Energy avser att komplettera fabriken med ett biooljekraftvärmeverk, dels för att stötta biooljeproduktionen, dels för försäljning av kraft och värme.

Uttalande VD Ari Kemppainen: Det är med stolthet vi presenterar dessa projekt för miljövänlig energiproduktion tillsammans med vår partner Nais Energy PC. Det här är ett viktigt steg för Zazz Energys medverkan i Greklands omställning till grön energi.

Uttalande NAIS Energy PC, VD Ilias Tzoufetas: Detta är ett viktigt steg för att vidare utveckla vårt samarbete med Zazz Energy om miljövänlig kraftproduktion. Vi har möjlighet att som ensam aktör tillämpa en helt ny teknik där ren bioolja B100 framställs av 100 % organiska restprodukter.

ÄNDRAD 2024-02-19