2022-05-31

ZAZZ Energy tillförs ca 10,4 MSEK genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 1

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av utnyttjandet av Bolagets teckningsoptioner av serie 1 (”Teckningsoptionerna”). Teckningsoptionerna emitterades innan Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market under inledningen av 2022 och har inte varit föremål för handel på handelsplats.

Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna avslutades den 20 maj 2022 varvid 17 405 000 av totalt 20 420 000 utestående Teckningsoptioner nyttjades – motsvararande en nyttjandegrad om ca 85,24 procent – för teckning av 3 481 000 nya B-aktier i Bolaget. Teckningskursen var 3 SEK och Bolaget tillförs därmed en likvid om 10 443 000 SEK.

Efter registrering av de nya B-aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets totala antal B-aktier att öka med 3 481 000 B-aktier från 28 127 276 B-aktier till 31 608 276 B-aktier och Bolagets aktiekapital kommer att öka med ca 121 737,14 SEK från ca 983 663,92 SEK till ca 1 105 401,06. Bolaget har inga andra aktieslag än B-aktier utestående.

Utspädningen för befintliga aktieägare som inte nyttjat Teckningsoptioner uppgår till ca 11,01 procent.

ÄNDRAD 2024-02-19