2023-03-15

Zazz Energys styrelse beslutar att justera villkoren i bolagets föreslagna företrädesemission och aviserar eventuell nedskrivning av tillgångar

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelade den 6 februari 2023 att styrelsen avsåg kalla till extra bolagsstämma för beslut om en företrädesemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,258 SEK. Med anledning av Bolagets marknadsuppdatering tidigare idag den 15 mars 2023 meddelar Bolaget att eventuella nedskrivningar kan komma att genomföras om uppskattningsvis 10 till 20 MSEK av tillgångar i Grekland inför bokslutet för räkenskapsåret 2022. På grund av detta har styrelsen beslutat att justera de tidigare kommunicerade villkoren för den föreslagna företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) samt kalla till en ny extra bolagsstämma (”Extra Bolagsstämman”) enligt nedan.

Företrädesemissionens justerade villkor:

  • Styrelsen i Zazz Energy har beslutat att föreslå Extra Bolagsstämman att besluta om en nyemission av högst 263 601 660 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 25 april 2023.
  • För att möjliggöra den föreslagna Företrädesemissionen föreslår styrelsen samtidigt ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital.
  • Förutsatt att den Extra Bolagsstämman beslutar i enighet med styrelsens förslag erhåller aktieägare som på avstämningsdagen den 25 april 2023 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tjugo (20) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
  • Teckningskursen har fastställts till 0,10 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår preliminärt mellan den 27 april 2023 till och med den 11 maj 2023.
  • Handel i teckningsrätter förväntas pågå mellan den 27 april 2023 till och med den 8 maj 2023.
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 26,4 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.
  • Givet att Extra Bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen kan Företrädesemissionen öka aktiekapitalet med högst cirka 9 218 647,45 SEK från cirka 1 382 797,12 SEK till högst cirka 10 601 444,57 SEK och antalet aktier med högst 263 601 660 aktier från 39 540 249 aktier till högst 303 141 909 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 87 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
  • Fullständiga emissionsvillkor för Företrädesemissionen kommer framgå av styrelsens förslag till Extra Bolagsstämman intaget i kallelsen.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Marknaden som Zazz Energy verkar på förväntas växa kraftigt under de kommande åren och efterfrågan på miljövänlig energi är stor. Under 2022 driftsatte Zazz Energy sin första biooljeanläggning för miljövänlig elproduktion, som dock är pausad, men förhandling om återstart pågår. I november 2022 tecknade Zazz Energy avtal för projektering och byggande av två ytterligare biooljekraftvärmeverk varav båda beräknas vara driftsatta under fjärde kvartalet 2023. Till grund finns två 20-åriga avtal om leverans av el med ett sammanlagt värde på 600 MSEK. Vidare väntas den grekiska staten höja ersättningen för grön elenergi vilket kommer höja värdet på dessa leveransavtal ytterligare. I och med driftsättning av den första av de två anläggningarna når Zazz Energy positivt kassaflöde. Under första halvåret 2023 väntas Bolagets samarbetspartner, NAIS Energy PC, också ha egen biooljeproduktionsanläggning i drift, vilket för Zazz Energy innebär säkerställd tillgång till insatsvaran bioolja.
Under 2022 ingick Zazz Energy en avsiktsförklaring om att uppföra totalt tio nya biooljeanläggningar, där avsiktsförklaringen även omfattade lokal finansiering, varav två har ropats av i november 2022. Möjligheten till finansieringen innebär i praktiken att Zazz Energy, givet godkänd ansökan från grekiska staten, kan få upp till 60 procent av projektkostnaderna tillbaka i form av statligt bidrag och resterande projektkostnad omvandlas till förmånligt lån. Tillsammans med en stark samarbetspartner och lokal finansiering från Grekland på plats ser Bolaget stora tillväxtmöjligheter framför sig. För att Zazz Energy ska kunna ta vara på dessa tillväxtmöjligheter och fullfölja nuvarande affärsplan så är Bolaget nu i behov av ytterligare kapital.

Motivet för Företrädesemissionen ligger i linje med Zazz Energys mål att ytterligare säkra sin position som nordisk leverantör av verkligt hållbara bioenergianläggningar och att fortsätta dra nytta av den växande marknaden i Europa med fokus på den nordiska marknaden efter etableringen i Grekland.

Målsättningen är att driften i Bolaget, genom ökat utnyttjande av de stora investeringar i kapacitet som tillfördes under 2021 och början på 2022 i kombination med Bolagets effektiviseringsprogram, ska vara självfinansierade 2023/2024.

Företrädesemissionen ska skapa en finansiell grund, med lägre skuldsättning, i syfte att utveckla Bolagets verksamhet med ett fokus på lönsam tillväxt, i enlighet med Bolagets tillväxtstrategi. 

Likviden från Företrädesemissionen ska användas till:
 
1. 40%: Återbetalning av kortfristig lånefinansiering
2. 20%: Förstärkning av Bolagets rörelsekapital
3. 25%: Utöka utbud av anläggningar och infrastruktur
4. 15%: Stärka organisationen, främst genom investeringar i affärsutveckling, projektgenomförande och försäljning

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

De teckningsförbindelser och garantiåtaganden som har lämnats för Företrädesemissionen uppgår till totalt cirka 26,4 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Garantin är uppdelad i en så kallad bottengaranti och en så kallad toppgaranti. De teckningsförbindelser och bottengarantiåtaganden som har lämnats för Erbjudandet uppgår sammanlagt till cirka 15,4 MSEK motsvarande cirka 59 procent. Bottengarantin består av teckningsförbindelser och garantiåtaganden med sedvanliga villkor. Toppgarantiåtaganden uppgår till cirka 11,0 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av Erbjudandet. Toppgarantin är säkerställd av Bolagets långivare och betalning för eventuell tilldelning erläggs genom kvittning av långivarnas utestående fodringar på Bolaget. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För bottengarantiåtagandena utgår en kontant ersättning om 15 procent av det garanterade beloppet. För toppgarantiåtaganden utgår en kontant ersättning om 20 procent av det garanterade beloppet.

Fullständig information om de parter som ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden lämnas i det informationsmemorandum Bolaget kommer offentliggöra inför inledandet av teckningsperioden.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras av Bolaget inför inledandet av teckningsperioden.

Uppdaterad preliminär tidplan för Företrädesemissionen

18 april 2023 Extra bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen
19 april 2023 Preliminär dag för offentliggörande av informationsmemorandum
21 april 2023 Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
24 april 2023 Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter
25 april 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
27 april – 11 maj 2023 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
27 april 2023 Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
8 maj 2023 Sista dag för handel i teckningsrätter
16 maj 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma

Styrelsen kommer kalla till Extra Bolagsstämma att hållas den 18 april 2023 för att besluta om styrelsens förslag om Företrädesemissionen. Kallelse till Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Eventuell nedskrivning av tillgångar

Bolaget offentliggjorde en marknadsuppdatering tidigare idag avseende att Bolaget anmält misstänkt bokföringsbrott avseende vissa poster i balansräkningen, materiella och immateriella, som är hänförda till förvärvet i december 2021 av bolaget som äger en produktionsanläggning i Amfilocha. Med anledning av detta meddelar Bolaget att eventuella nedskrivningar kan komma att genomföras om uppskattningsvis 10 till 20 MSEK av tillgångar i Grekland inför bokslutet för räkenskapsåret 2022.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Zazz Energy. Ett investeringsmemorandum kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida. Ett eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med ett beslut att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i investeringsmemorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela investeringsmemorandumet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong, Sydafrika, Belarus eller Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Zazz Energy s avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Zazz Energy har gjort efter bästa förmåga men som Zazz Energy inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Zazz Energy. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

ÄNDRAD 2024-02-19