Prenumerera på uppdateringar
 • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelade den 3 maj 2024 att Bolaget ingått ett avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva tre bolag inom solenergi och batterilagring. Bolaget har idag ingått ett tilläggsavtal med El av Sol innebärande att Bolaget inte kommer att förvärva bolaget Switchr Uddevalla AB och att tillträdet för de två andra bolagen, Switchr Falkenberg AB och Switchr Tjörn AB, [...]

 • Årsstämman har beslutat att byta namn på Zazz Energy sweden AB (”Zazz eller Bolaget”). Se även kommunikén från stämman. Bolaget vill på detta sätt markera den delvis nya inriktningen som bolaget tar med solceller och energilagring med batterier. Den nya tickern kommer att bli ”Circle”. Namnändringen beräknas kunna ske under juni månad.För ytterligare information, vänligen kontakta:Christian von Uthmann, VD, Zazz Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 610 75 97Jan Törner, Styrelseordförande, Zazz Energy [...]

 • Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 10 juni kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Samtliga stämmobeslut röstades igenom med erforderlig majoritet i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedanFastställande av resultat- och balansräkningStämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023.VinstdispositionStämman beslutade att årets resultat ska överföras [...]

 • Årsstämman har beslutat att byta namn på Zazz Energy sweden AB (”Zazz eller Bolaget”). Se även kommunikén från stämman. Bolaget vill på detta sätt markera den delvis nya inriktningen som bolaget tar med solceller och energilagring med batterier. Den nya tickern kommer att bli ”Circle”. Namnändringen beräknas kunna ske under juni månad.För ytterligare information, vänligen kontakta:Christian von Uthmann, VD, Zazz Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 610 75 97Jan Törner, Styrelseordförande, Zazz Energy [...]

 • Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 10 juni kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Samtliga stämmobeslut röstades igenom med erforderlig majoritet i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedanFastställande av resultat- och balansräkningStämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023.VinstdispositionStämman beslutade att årets resultat ska överföras [...]

 • Styrelsen för Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 8 februari 2024 och godkändes av den efterföljande extra bolagstämman den 2 maj 2024 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen var på förhand garanterad till cirka 50 procent. Företrädesemissionen tecknades till cirka 4,8 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 11 procent. Resterande del av [...]

 • Idag är sista dagen i teckningsperioden för pågående företrädesemission. Teckning kan ske via Eminova Fondkommission AB.Mer information kring teckningsperiod och företrädesemissionen återfinns här, Företrädesemission 2024 - ZAZZ Energy of Sweden AB.Teckningslänk återfinns nedan:Teckning via BankID: https://app.verified.eu/web/eminova-app/?company=zazzFöreträdesemission uppgår till maximalt 43,2 mkr före emissionskostnader men 21,6 mkr är det lägsta beloppet företrädesemissionen kommer att stängas på, då det finns garanter som förbundit sig att teckna aktier i emissionen till 21,6 mkr.För ytterligare information, vänligen kontakta:Christian von Uthmann, [...]

 • Bolaget har utöver vad som har kommunicerats tidigare även säkrat finansiering genom bank och andra finansiella aktörer om 16 mkr för att täcka de investeringar som ingåtts med El av Sol AB, för att bygga och driftsätta solcellsparker och batterianläggningar.Dessa 16 mkr är främst kopplade till förvärv av den driftsatta solcellsanläggningen i Falkenberg, samt ready-to-build parkerna i Uddevalla och Tjörn. Finansieringen kan komma att utökas beroende på utfallet av den pågående nyemissionen.Dessa investeringar i [...]

 • Styrelsen samt ledningen i Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har tecknat units i pågående företrädesemission eller utökat sitt aktieinnehav genom köp av aktier i marknaden. Totalt tecknar styrelsen och ledning 250 000 units och har köpt cirka 3,5 miljoner aktier över marknaden.Styrelseordförande Jan Törner samt VD Christian von Uthmann har tecknat 180 000 respektive 70 000 st units i företrädesemissionen. Därtill har CFO Sven Cristea samt styrelsemedlemmen Lotta Ek utökat sitt aktieinnehav [...]

 • Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelar inför årsstämman 2024 nedan förslag till val av styrelse. Förslaget innebär att John Häger föreslås till ny ordinarie styrelseledamot i Bolaget och att Bolagets VD Christian von Uthmann inte längre ingår i styrelsen. Förslaget finns även tillgängligt på Zazz Energys hemsida.Val av styrelseDet föreslås att årsstämman beslutar om omval av Jan Bardell, Charlotta Ek och Jan Törner samt nyval av John Häger till [...]

 • Idag är första dagen på teckningsperioden för pågående företrädesemission. Den sträcker sig mellan den 16 och 30 maj 2024.Mer information kring teckningsperiod och företrädesemissionen återfinns här, Företrädesemission 2024 - ZAZZ Energy of Sweden AB.Teckningslänkar återfinns nedan:Teckning via BankID: https://app.verified.eu/web/eminova-app/?company=zazzNordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/146616Avanza: https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1714993553531Företrädesemission uppgår till maximalt 43,2 mkr före emissionskostnader men 21,6 mkr är det lägsta beloppet företrädesemissionen kommer att stängas på, då det finns garanter som förbundit sig att teckna aktier i emissionen till 21,6 mkr.Nedan finns tidplanen [...]

 • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har upprättat ett [...]