Prenumerera på uppdateringar
 • Zazz Energy (”Zazz” eller ”Bolaget”) meddelar att efter genomgång på plats i Grekland av VD Christian von Uthmann och samråd med bolagets lokala partners, har vi enats om att skjuta på igångsättningen i högst en månad. Orsaken ligger utanför bolagets kontroll och rör externa och vitala delar som inte fullt ut uppfyller kraven för en långvarig, säker drift. Nya delar är beställda och i produktion och samtliga involverade parter har noggrann kontroll [...]

 • Zazz Energy of Sweden AB (publ)Kvartalsrapport Q2 och perioden januari – juni 2023Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden för motsvarande period i föregående år.KONCERNEN, JANUARI-JUNI 2023 I SAMMANDRAGNettoomsättning uppgick till 0 kSEK (0)Rörelseresultatet uppgick -6 018 kSEK (-10 191)Periodens resultat uppgick till -7 379 kSEK (-12 898)Periodens kassaflöde uppgick till -3 906 kSEK (-5 538)KONCERNEN, APRIL-JUNI 2023 I SAMMANDRAGNettoomsättning uppgick till 0 kSEK (0)Rörelseresultatet uppgick -2 155 kSEK [...]

 • Miljötillstånden för Zazz Energys (”Zazz” eller ”Bolaget”) projekterade anläggningar, Patras 1 och 2, är nu godkända och signerade av de grekiska myndigheterna. Med tillstånden på plats fortsätter processen med övriga avtal och godkännanden som tex. inkoppling på elnätet med flera.Projektfinansiering med externa finansiärer blir nu prioritet. Dessutom ansöker Bolaget om lån och bidrag under hösten enligt Investment Law programmet. Vid godkännande och färdigställt projekt, kan bidrag för investeringen utgå med 60 procent [...]

 • Styrelsen för ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har idag mottagit en begäran från samtliga innehavare av konvertibellånet att konvertera lånet till aktier. Kursen vid konvertering är sedan tidigare satt till 10 öre och antalet aktier ökar med 70 miljoner stycken. Bolaget tillförs därmed 7 Mkr i eget kapital och bolagets lån minskar med lika mycket Zazz Energy kommer omedelbart att initiera konverteringen som beräknas ta ca 1 [...]

 • Zazz Energy (”Zazz” eller ”Bolaget”) har mottagit information att grekiska staten höjer ersättningen för producerad grön elenergi under en tid fram till 31 mars 2024 med möjlig förlängning Den grekiska staten har beslutat att höja elpriset per MWh för den typ av anläggning som Zazz opererar från €184 till €230, dvs med 25 %. Den nya prisnivån gäller till april 2024 med en möjlig förlängning på ett eller flera år.För Bolaget innebär [...]

 • Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 17 juli 2023 kl. 10.00. Samtliga stämmobeslut fattades enhälligt i enlighet med offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan. Fastställande av resultat- och balansräkningStämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2022.VinstdispositionStämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 [...]

 • Zazz Energy (”Zazz” eller ”Bolaget”) vill förtydliga att tillståndsprocessen fortlöper enligt plan. Det innebär att nödvändiga miljötillstånd skall finnas tillgängliga för bolaget vid kommande månadsskifte. Dessutom fortlöper processen med övriga tillstånd enligt plan och avtalen om inkoppling på elnätet beräknas finnas på plats under september månad. Detta innebär att förhandling om projektfinansiering med lokala banker kan fortsätta . Bolaget kommer ansöka om lån och bidrag med start i september enligt Investment Law [...]

 • Zazz Energy (”Zazz” eller ”Bolaget”) ledning, VD Christian von Uthmann och styrelseledamoten Jan Törner, har efter besök i Grekland i veckan och en genomgång på plats med vår samarbetspartner NAIS har parterna nu enats om produktionsstart senast 15 september. Den justerade planen tar hänsyn till leveranstider, tillgänglighet för underentreprenörer som bistår med kompetens i projektstarten och erforderliga förberedelsearbeten.-”Därmed kommer elleverans att ske under tredje kvartalet såsom tidigare planerats”, säger VD Christian von [...]

 • Zazz Energy Sweden AB ("Zazz Energy" eller "Bolaget") står inför sin hittills största milstolpe i form av återstarten av Amfilochia. Som tidigare kommunicerats förväntas Amfilochia generera 20 miljoner SEK i intäkter per år under de kommande 20 åren. Efter projektavstämning med den grekiska parten så bedömer bolaget att återstarten blir runt den 15 augusti. Bolaget hade hoppats på att komma i gång denna vecka men en mindre försening har uppstått vilket inte kunde undvikas i detta projekt bland annat på grund [...]

 • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har, inför årsstämman 17 juli 2023, mottagit fullständiga förslag till styrelse och styrelsearvoden från JEQ Capital AB (”Aktieägaren”). Förslagen finns tillgängligt på Zazz Energys hemsida. Aktieägaren som representerar 22 600 000 aktier (motsvarande cirka 7,5 procent av det totala antalet aktier och rösterna i Bolaget) har, inför årsstämman 17 juli 2023, presenterat förslag till styrelse och styrelsearvode för tiden intill [...]

 • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) årsredovisning för 2022 bifogas och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com. Zazz Energys årsredovisning 2022 (Länk) finns att tillgå på hemsidan För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Törner, Tf VD och Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06 ZAZZ Energy of SwedenZazz Energy är [...]

 • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (nedan ”Zazz Energy” eller "Bolaget") utser Christian von Uthman till VD from 1 juli efter styrelseledamoten Jan Törner som varit tillförordnad VD. Jan Törner kommer att vara operativ under en övergångsperiod Christian är utbildad civilingenjör vid KTH och har långvarig affärs och projektledningserfarenhet från både industrin och business consulting.  Han har jobbat inom tillverknings och processindustri vilket kommer väl till pass på Zazz Energy. [...]