Prenumerera på uppdateringar
  • Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelar inför årsstämman 2024 nedan förslag till val av styrelse. Förslaget innebär att John Häger föreslås till ny ordinarie styrelseledamot i Bolaget och att Bolagets VD Christian von Uthmann inte längre ingår i styrelsen. Förslaget finns även tillgängligt på Zazz Energys hemsida.Val av styrelseDet föreslås att årsstämman beslutar om omval av Jan Bardell, Charlotta Ek och Jan Törner samt nyval av John Häger till [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har upprättat ett [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (publ) ("Bolaget") Årsredovisning för 2023 bifogas och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.comBolagets Årsredovisning för 2023 bifogas och finns att tillgå på hemsidan.För ytterligare information, vänligen kontakta:Christian von Uthmann, VD, Zazz Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 610 75 97Jan Törner, Styrelseordförande, Zazz Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40Kort om ZAZZ Energy of Sweden ABEtt bolag som producerar grön energi Zazz Energy är [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag slutit avtal med Tellus Equity Partners AB om ett brygglån om totalt 7,5 msek. Likviden är tänkt att påskynda planeringen och övertagandet av de tre solcellsparker som tidigare kommunicerats. Den slutgiltiga summan för övertagandet betalas när företrädesemissionen stängts men kapitalet möjliggör framförhållning och reservering av kritisk hårdvara.Brygglånet upptogs den 12 maj 2024 med Tellus Equity Partners AB. Det totala lånebeloppet är på 7,5 msek som [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Zazz Energy of Sweden AB (publ) ("Zazz Energy" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget senarelägger [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212–5685 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 10 juni 2024 klockan 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 10.45.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 maj 2024, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 3 [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått ett nytt avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva tre bolag. Detta avtal ersätter tidigare avtal kopplat till förvärven av Switchr Kungsbacka samt Switchr Varberg, som tidigare kommunicerats av Bolaget. Huvudskälen till detta byte är att de tre nya bolagen kan inbringa intäkter och kassaflöde tidigare då de har godkännande för både solcellspark och batterilager redan nu.De tre [...]

  • Extra bolagsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 2 maj 2024 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Samtliga stämmobeslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.Beslut om ändring av verksamhetsföremålet i bolagsordningenDet beslutades att verksamhetsföremålet i bolagsordningen ska ändras i enlighet med nedan.Tidigare lydelseNy lydelse3 § VerksamhetBolaget ska producera [...]

  • Bolaget har missat att MAR stämpla kvartalsrapporten - vilket härmed rättats tillDelårsrapport Q1 2024ÖVERSIKTBelopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden för motsvarande period i föregående år.KONCERNEN, JANUARI-MARS I SAMMANDRAG· Summa intäkter uppgick till 218 (0) KSEK· Rörelseresultatet uppgick -3 069 (-3 863) KSEK· Periodens resultat uppgick till -3 131 (-4 311) KSEK· Periodens kassaflöde uppgick till -490 (-5 527) KSEKRapporten finns i sin helhet på Rapporter - ZAZZ Energy of Sweden ABFör ytterligare information, [...]