Prenumerera på uppdateringar
  • Zazz Energy Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har nu undertecknat det slutgiltiga avtalet med NAIS SA gällande återstarten av Anläggningen i Amfilochia. Avtalet har idag 2023-05-26 undertecknats av parterna och en period utan operativ drift sedan våren 2022 kan nu läggas till handlingarna. För Zazz innebär det att anläggningen nu kan återstartas under slutet av juni och att leverans av grön el kan påbörjas . Mottageren av elen HEDNO kommer att [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2023 klockan 16.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 juni 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den [...]

  • Zazz Energy Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) vill kommentera och förtydliga den preliminära affärsuppgörelsen med NAIS SA gällande återstarten av Anläggningen i Amfilochia. Följande komponenter finns bl.a som regleras i avtalet. Ersättningen till NAIS om ca 6 Mkr, som kommunicerats tidigare,  skall ske dels genom kvittning av stilleståndsersättning som inte erlagts under en tid, dels genom en kontant delbetalning. Därutöver skall resterande ersättning erläggas efter att anläggningen satts i drift och [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ZAZZ Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.ZAZZ Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det preliminära [...]

  • Efter en turbulent period med motvind för koncernen har principöverenskommelse kring en återstart av anläggningen i Amfilochia överenskommits samt förbättrad ordning och styrning av koncernen genom att ta in en interims-CFO. Detta tillsammans med en ny revisor som förstår Zazz Energys affär känns som centrala pusselbitar framåt.SEKJan-Mar 2023Jan-Mar 2022Jan - Dec 2022Nettoomsättning000Rörelseresultat- 3 863 000-5 539 000-30 113 384Periodens resultat-4 311 000-6 283 000-36 428 384Resultat per aktie (SEK)-0,11-0,24-0,92Antal aktier vid periodens [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har ingått en principöverenskommelse om återstart av anläggningen i Amfilochia som varit pausad sedan våren 2022. Bolaget har under en längre tid förhandlat med NAIS om återstarten och om de kostnader som är kopplat till uppgraderingen av den befintliga anläggningen. Uppgraderingen innebär en investering uppgående till ca 12 Mkr som parterna nu är överens om att man delar på i princip lika. Zazz [...]

  • Zazz Energy tecknade första kontraktet i december 2021. Nedan följer en lägesbeskrivning Amfilochia – kontraktet från dec 2021Bolagets ansträngningar att få i gång anläggningen i Amfilochia, som varit pausad sedan våren 2022, fortsätter. Vår lokala parter NAIS har utvärderat den befintliga maskinen för fortsatt drift och kommit till slutsatsen att ett byte av motor gagnar parterna bäst. Dels genom en lägre förbrukning av bioolja, dels genom lägre kringkostnader. Zazz Energy har ställt sig [...]

  • Styrelsen för ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att senarelägga Bolagets årsstämma. Bolaget avser att hålla årsstämman den 26 juni 2023 istället för den 24 maj 2023 som tidigare kommunicerats. Skälet till att årsstämman senareläggs är att det nyligen valt in en ny revisor till Bolaget som behöver skälig tid att revidera årsredovisningen. Bolaget avser publicera årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen den 5 juni 2023 (tre veckor [...]