Handelsplats:
Zazz Energy of Sweden ABs aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, vilken är en alternativ marknadsplats, klassificerad som tillväxtmarknad för små och medelstora företag samt multilateral handelsplattform, som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad.

Lista:
Nasdaq First North Growth Market

Kortnamn:
ZAZZ B

ISIN kod:
SE0017483175

Första handelsdag:
Första handelsdag var den 7 februari 2022

Antal aktier:
Enligt Zazz Energys bolagsordning ska antalet aktier vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 stycken. Antal aktier per 2022-02-01 uppgår till 26 127 276 stycken.

Om Nasdaq First North Growth Market:
Nasdaq First North Growth Market är en MTF-plattform registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65), så som det implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av samma bestämmelser som emittenter på en reglerad huvudmarknad. såsom definierats i EU-lagstiftningen (implementerad i nationell rätt). De lyder istället under en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid investering i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier noterade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Zazz Energy of Sweden AB har utsett Eminova Fondkommission till dess Certified Adviser.