Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp

Företrädesemissionen uppgår till cirka 26,4 MSEK.

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 25 april 2023 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller tjugo (20) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av aktier ska ske från och med den 27 april 2023 till och med den 11 maj 2023.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter avses att ske från och med den 27 april 2023 till och med den 8 maj 2023.

Emissionsgarantier

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom garantiåtaganden. Garantiåtagandena är ej säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Dokument