Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp

Företrädesemissionen uppgår till cirka 43,2 MSEK.

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 3 maj 2024 var registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) unit.

Unit

En unit består av trettiofem (35) aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,42 SEK per unit, motsvarande 0,012 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av aktier ska ske från och med den 16 maj 2024 till och med den 30 maj 2024.

Handel med teckningsrätter

Handel med uniträtter avses att ske från och med den 17 maj 2024 till och med den 27 maj 2024.

Emissionsgarantier

Företrädesemissionen är garanterad till cirka 50 procent genom garantiåtaganden. Garantiåtagandena är ej säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningslänkar

Dokument