• Tillägg efter stycket "FÖRSLAG TILL DAGORDNING" Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212–5685 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 april 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta på bolagsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 mars 2024,dels senast kl. 16.00 den 25 mars 2024 anmäla sig [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212–5685 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 april 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 mars 2024,dels senast kl. 16.00 den 25 mars 2024 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i extra [...]

  • Som ett led i utvecklingen av Zazz nya affärsområde Solenergi, som inbegriper solcellsparker samt energilagring, har företaget idag tecknat ett samarbetsavtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”). Syftet är att fördjupa samarbetet genom utveckling, projektering, implementering och drift av flera kommersiella solcellsparker.El av Sol har mer än tio års erfarenhet av branschen och är en av de ledande aktörerna inom industrin, med stor kunskap om arbetet uppströms för att få solcellsparker [...]

  • DELÅRSRAPPORT Q4, 2023ÖVERSIKTRapporten är upprättad i tusentals svenska kronor, KSEK. Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden för motsvarande period i föregående årKONCERNEN, OKTOBER – DECEMBER 2023 I SAMMANDRAGSumma intäkter uppgick till 1 350 (1 652) KSEKRörelseresultatet uppgick -3 845 (-21 843) KSEKPeriodens resultat uppgick till -3 989 (-23 413) KSEKPeriodens kassaflöde uppgick till 1 531 (-6 705) KSEKKONCERNEN, JANUARI – DECEMBER 2023 I SAMMANDRAGSumma intäkter uppgick till 4 922 (4 432) [...]

  • Arbetet med att starta den nya maskinen från Wärtsilä fortgår, men något försenat då vår lokala partner fått leveransproblem från en av sina underleverantörer. Samtliga involverade parter jobbar dedikerat för att avhjälpa problemet för att så snart som möjligt kunna starta den nya maskinen.Samtidigt producerar de befintliga maskinerna el, vilket Bolaget tidigare kommunicerat genom pressmeddelande den 12 december 2023 samt via uppdateringar på Bolagets hemsida under fliken ”Projekt Amfilochia”. De befintliga maskinerna genererar intäkter [...]

  • Styrelsen för Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 102 848 381 units, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma att hållas den 2 april 2024 (”Extra Bolagsstämman”). Varje unit består av 35 aktier. Företrädesemissionen motsvarar således 3 599 693 335 B-aktier. Varje unit tecknas till en teckningskurs om 0,42 SEK per unit, motsvarande 0,012 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”). Bolaget har [...]