• Bolaget har sedan senaste pressmeddelandet fortsatt arbetet med att färdigställa anläggning i Amfilochia och har anlitat ett team med mycket erfarna tekniker med hög kompetens av att installera och serva biooljeanläggningar på den globala marknaden. Vid teamets genomgång och testkörning av anläggningen i Amfilochia i slutet av maj konstaterades att maskinen var färdig med avseende på mekaniken. Vad som dock saknas är ett fungerande styrsystem då det som har levererats är inkomplett och till [...]

  • Circle Energy Sweden AB (publ), tidigare ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag beslutat att avbryta den tidigare kommunicerade transaktionen genom vilken Bolaget skulle förvärva 100 procent av aktierna i bolagen Switchr Falkenberg AB och Switchr Tjörn AB (”Förvärven”). Anledningen till att Bolaget väljer att avbryta Förvärven är att förutsättningarna för Bolaget att erhålla finansiering för Förvärven, på för Bolaget acceptabla villkor, betydligt försvårats. Bolaget beräknar att kostnaden för att avbryta Förvärven [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelade den 3 maj 2024 att Bolaget ingått ett avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva tre bolag inom solenergi och batterilagring. Bolaget har idag ingått ett tilläggsavtal med El av Sol innebärande att Bolaget inte kommer att förvärva bolaget Switchr Uddevalla AB och att tillträdet för de två andra bolagen, Switchr Falkenberg AB och Switchr Tjörn AB, [...]

  • Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 10 juni kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Samtliga stämmobeslut röstades igenom med erforderlig majoritet i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedanFastställande av resultat- och balansräkningStämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023.VinstdispositionStämman beslutade att årets resultat ska överföras [...]

  • Styrelsen för Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 8 februari 2024 och godkändes av den efterföljande extra bolagstämman den 2 maj 2024 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen var på förhand garanterad till cirka 50 procent. Företrädesemissionen tecknades till cirka 4,8 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 11 procent. Resterande del av [...]

  • Styrelsen samt ledningen i Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har tecknat units i pågående företrädesemission eller utökat sitt aktieinnehav genom köp av aktier i marknaden. Totalt tecknar styrelsen och ledning 250 000 units och har köpt cirka 3,5 miljoner aktier över marknaden.Styrelseordförande Jan Törner samt VD Christian von Uthmann har tecknat 180 000 respektive 70 000 st units i företrädesemissionen. Därtill har CFO Sven Cristea samt styrelsemedlemmen Lotta Ek utökat sitt aktieinnehav [...]