• Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelar inför årsstämman 2024 nedan förslag till val av styrelse. Förslaget innebär att John Häger föreslås till ny ordinarie styrelseledamot i Bolaget och att Bolagets VD Christian von Uthmann inte längre ingår i styrelsen. Förslaget finns även tillgängligt på Zazz Energys hemsida.Val av styrelseDet föreslås att årsstämman beslutar om omval av Jan Bardell, Charlotta Ek och Jan Törner samt nyval av John Häger till [...]

  • Idag är första dagen på teckningsperioden för pågående företrädesemission. Den sträcker sig mellan den 16 och 30 maj 2024.Mer information kring teckningsperiod och företrädesemissionen återfinns här, Företrädesemission 2024 - ZAZZ Energy of Sweden AB.Teckningslänkar återfinns nedan:Teckning via BankID: https://app.verified.eu/web/eminova-app/?company=zazzNordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/146616Avanza: https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1714993553531Företrädesemission uppgår till maximalt 43,2 mkr före emissionskostnader men 21,6 mkr är det lägsta beloppet företrädesemissionen kommer att stängas på, då det finns garanter som förbundit sig att teckna aktier i emissionen till 21,6 mkr.Nedan finns tidplanen [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har upprättat ett [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (publ) ("Bolaget") Årsredovisning för 2023 bifogas och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.comBolagets Årsredovisning för 2023 bifogas och finns att tillgå på hemsidan.För ytterligare information, vänligen kontakta:Christian von Uthmann, VD, Zazz Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 610 75 97Jan Törner, Styrelseordförande, Zazz Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40Kort om ZAZZ Energy of Sweden ABEtt bolag som producerar grön energi Zazz Energy är [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag slutit avtal med Tellus Equity Partners AB om ett brygglån om totalt 7,5 msek. Likviden är tänkt att påskynda planeringen och övertagandet av de tre solcellsparker som tidigare kommunicerats. Den slutgiltiga summan för övertagandet betalas när företrädesemissionen stängts men kapitalet möjliggör framförhållning och reservering av kritisk hårdvara.Brygglånet upptogs den 12 maj 2024 med Tellus Equity Partners AB. Det totala lånebeloppet är på 7,5 msek som [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Zazz Energy of Sweden AB (publ) ("Zazz Energy" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget senarelägger [...]