Solel & energilagring

Solel & energilagring

Sveriges näringsliv är en stor del i Europas omställning mot en grön ekonomi där förnybar energiproduktion är en av pusselbitarna. Zazz utökade satsning på solenergi och energilagring är en del i denna omställning.

Tekniken

Tekniken

Solcellspaneler består av många solceller, vanligtvis tillverkade av kisel, som omvandlar solljus till elektricitet. Det finns flera typer av solcellsteknologier, inklusive monokristallina, polykristallina och tunnfilmssolceller, där varje typ har sina egna fördelar när det gäller effektivitet, kostnad och appliceringsområde. Utvecklingen inom tekniken fortsätter att förbättra effektiviteten och minska produktionskostnaderna, vilket gör solenergi till ett alltmer kostnadseffektivt alternativ för hållbar energiproduktion.​​

Batterilagringsenheter spelar en viktig roll i solcellssystem genom att lagra överskott av den el som genereras under dagen för användning under nattetid eller molniga dagar, vilket ökar systemets självförsörjning och minskar beroendet av elnätet. Större enheter för energilagring kommer utgöra en viktig del i Sveriges energisystem genom att stabilisera tillgången till el i samband med den väder- och solberoende förnybara elproduktionen. ​

Affären

Affären

Solenergi och energilagring ger upphov till två distinkta intäktsmodeller som bedöms ge kassaflöden på längre respektive kortare sikt. Ett Power Purchase Agreement (PPA) är ett långsiktigt kontrakt som stipulerar stabila och förutsägbara intäkter över en längre tid. Avtalet garanterar ett fast försäljningspris för el, vilket ger finansiell stabilisering och skyddar mot framtida volatilitet i elpriset. Vid ett produktionsöverskott från den avtalade volymen till motparten kan denna el säljas ut till elnätet. Ett Frequency Service Agreement (FSA) är ett kortsiktigare avtal om passiva intäkter för att lagra energi och erbjuda denna energi vid behov genom frekvensbalansering, innebärandes att man genom batteriet kan stabilisera elnätets fluktuationer i användning i förhållande till elproduktion. Vid för lågt utbud levererar batteriet ut el till elnätet och vid för högt utbud lagrar batteriet el från elnätet. FSA-avtal innebär att Bolaget erhåller intäkter för batteriernas tillgänglighet, oavsett om de nyttjas eller ej av elnätet.