2022-01-18

Information om sammanläggningen av aktier samt dess inverkan på villkoren för teckningsoptionerna av serie 1 respektive 2

Med anledning av den nyligen beslutade sammanläggningen av aktier samt inlösensperioden för teckningsoptionerna av serie 1 respektive 2 som löper fram till den 25 januari 2022, följer nedan kort information om sammanläggningen samt dess inverkan på villkoren för teckningsoptionerna.

Sammanläggningen av aktier

Den 5 januari 2022 beslutade extra bolagsstämman i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) om en sammanläggning av aktier med förhållande 5:1, innebärande att varje fem (5) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Beslutet registrerades av Bolagsverket den 12 januari 2021. Avstämningsdagen för omräkning av aktierna på aktieägares konton är den 21 januari 2022. Syftet med sammanläggningen är att minska antalet utestående aktier i Bolaget för att skapa en ändamålsenlig marknadskurs i samband med att den planerade noteringen av Bolaget B-aktier. Efter sammanläggningen beräknas marknadskursen för bolagets B-aktier uppgå till 5 SEK. Innan sammanläggning beräknades marknadskursen uppgå till 1 SEK. Sammanläggningen innebär exempelvis att ett innehav om 1 000 aktier innan sammanläggning omvandlas till ett innehav om 200 aktier efter sammanläggningen. Det är viktigt att poängtera att sammanläggningen inte påverkar värdet av aktierna. Detta eftersom marknadskursen för bolagets B-aktier som nämnt höjts från 1 SEK innan sammanläggning till 5 SEK efter sammanläggning. Värdet av 1 000 aktier innan sammanläggning (1 000*1 = 1 000) är detsamma som värdet av 200 aktier efter sammanläggning (200*5 = 1 000).

Sammanläggningens inverkan på villkoren för teckningsoptionerna av serie 1 respektive 2

Under april 2021 beslutade styrelsen om en emission av teckningsoptioner av serie 1 respektive teckningsoptioner av serie 2. Besluten registrerades av Bolagsverket den 5 oktober 2021. Under slutet av 2021 beslutade styrelsen om en villkorsändring innebärande att det tillkommit ytterligare nyttjandeperioder för teckningsoptionerna.

Innan sammanläggning och med beaktande av villkorsändringen innebar teckningsoptionsvillkoren för teckningsoptionerna av serie 1 att varje en (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,60 SEK under perioderna 14–25 januari 2022 och 6–20 maj 2022. Teckningsoptionsvillkoren för teckningsoptionerna av serie 2 innebar att varje en (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,80 SEK under perioderna 14–25 januari 2022, 12–19 augusti 2022 och 9–16 december 2022.

Med anledning av sammanläggningen av aktier kommer antalet aktier varje teckningsoption berättigar till omräknas till 5:1 (fem (5) teckningsoptioner per en (1) B-aktie) och teckningskursen omräknas till 3 SEK för TO1 och 4 SEK för TO2.

De aktuella villkoren för teckningsoptionerna framgår av följande tabell:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Casselborg, VD ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
E-post: christian.casselborg@zazzenergy.com
Telefon: +46 76 101 14 08

Per Nordberg, Ordförande ZAZZ Energy of Sweden (publ)
E-post: mail@pernordberg.com
Telefon: +46 70 234 00 95

 

Dokument: Information om sammanläggningen av aktier samt dess inverkan på villkoren för teckningsoptionerna av serie 1 respektive 2.pdf

ÄNDRAD 2024-02-19