• Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2023 klockan 16.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 juni 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den [...]

  • Zazz Energy Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) vill kommentera och förtydliga den preliminära affärsuppgörelsen med NAIS SA gällande återstarten av Anläggningen i Amfilochia. Följande komponenter finns bl.a som regleras i avtalet. Ersättningen till NAIS om ca 6 Mkr, som kommunicerats tidigare,  skall ske dels genom kvittning av stilleståndsersättning som inte erlagts under en tid, dels genom en kontant delbetalning. Därutöver skall resterande ersättning erläggas efter att anläggningen satts i drift och [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ZAZZ Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det [...]

  • Zazz Energy tecknade första kontraktet i december 2021. Nedan följer en lägesbeskrivning Amfilochia – kontraktet från dec 2021Bolagets ansträngningar att få i gång anläggningen i Amfilochia, som varit pausad sedan våren 2022, fortsätter. Vår lokala parter NAIS har utvärderat den befintliga maskinen för fortsatt drift och kommit till slutsatsen att ett byte av motor gagnar parterna bäst. Dels genom en lägre förbrukning av bioolja, dels genom lägre kringkostnader. Zazz Energy har ställt sig [...]

  • Styrelsen för ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att senarelägga Bolagets årsstämma. Bolaget avser att hålla årsstämman den 26 juni 2023 istället för den 24 maj 2023 som tidigare kommunicerats. Skälet till att årsstämman senareläggs är att det nyligen valt in en ny revisor till Bolaget som behöver skälig tid att revidera årsredovisningen. Bolaget avser publicera årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen den 5 juni 2023 (tre veckor [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (publ) stärker ledningsfunktionen med ny CFO Bolaget har kommit överens med SEVR Finance om att nyttja deras CFO-as-a-service tjänst. Andreas Colliander kommer att kliva in som interim-CFO från och med den 13 april.Andreas har en bakgrund som CFO sedan drygt nio år och dessförinnan som auktoriserad revisor på KPMG i åtta år. Andreas har senaste åren arbetat med affärsutveckling inom finans, försäkring och retail och har bl.a. [...]