• Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 17 juli 2023 kl. 10.00. Samtliga stämmobeslut fattades enhälligt i enlighet med offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan. Fastställande av resultat- och balansräkningStämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2022.VinstdispositionStämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har, inför årsstämman 17 juli 2023, mottagit fullständiga förslag till styrelse och styrelsearvoden från JEQ Capital AB (”Aktieägaren”). Förslagen finns tillgängligt på Zazz Energys hemsida. Aktieägaren som representerar 22 600 000 aktier (motsvarande cirka 7,5 procent av det totala antalet aktier och rösterna i Bolaget) har, inför årsstämman 17 juli 2023, presenterat förslag till styrelse och styrelsearvode för tiden intill [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (nedan ”Zazz Energy” eller "Bolaget") utser Christian von Uthman till VD from 1 juli efter styrelseledamoten Jan Törner som varit tillförordnad VD. Jan Törner kommer att vara operativ under en övergångsperiod Christian är utbildad civilingenjör vid KTH och har långvarig affärs och projektledningserfarenhet från både industrin och business consulting.  Han har jobbat inom tillverknings och processindustri vilket kommer väl till pass på Zazz Energy. [...]

  • I och med konvertibellånet om 7 MSEK säkerställer Zazz Energy återuppstarten av anläggningen i Amfilochia och intäkter på ca 20 MSEK per år, därutöver läggs grunden för uppbyggnaden av de två anläggningar som kontrakterades november 2022 som ger ytterligare ca 40 MSEK i årliga intäkter räknat med beräknad start vid årsskiftet 2023/2024. I samband med transaktionen tilldelas konvertibelinnehavarna vederlagsfria teckningsoptioner som kan tillföra Bolaget ytterligare kapital. Totalt kan Bolaget tillföras 14 MSEK [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 17 juli 2023 klockan 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 7 juli 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 17 juli 2023. Tidigare datum för årsstämman var den 26 juni 2023. Zazz Energy har under våren haft en mycket hög arbetsbelastning och genomfört ett antal förändringar i både organisationen och bolagsledningen. Det har medfört att årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse inte kunnat läggas fram till aktieägarna i rätt tid inför årsstämman.Styrelsen anser att [...]