• Årsstämman har beslutat att byta namn på Zazz Energy sweden AB (”Zazz eller Bolaget”). Se även kommunikén från stämman. Bolaget vill på detta sätt markera den delvis nya inriktningen som bolaget tar med solceller och energilagring med batterier. Den nya tickern kommer att bli ”Circle”. Namnändringen beräknas kunna ske under juni månad.För ytterligare information, vänligen kontakta:Christian von Uthmann, VD, Zazz Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 610 75 97Jan Törner, Styrelseordförande, Zazz Energy [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelar inför årsstämman 2024 nedan förslag till val av styrelse. Förslaget innebär att John Häger föreslås till ny ordinarie styrelseledamot i Bolaget och att Bolagets VD Christian von Uthmann inte längre ingår i styrelsen. Förslaget finns även tillgängligt på Zazz Energys hemsida.Val av styrelseDet föreslås att årsstämman beslutar om omval av Jan Bardell, Charlotta Ek och Jan Törner samt nyval av John Häger till [...]

  • I och med konvertibellånet om 7 MSEK säkerställer Zazz Energy återuppstarten av anläggningen i Amfilochia och intäkter på ca 20 MSEK per år, därutöver läggs grunden för uppbyggnaden av de två anläggningar som kontrakterades november 2022 som ger ytterligare ca 40 MSEK i årliga intäkter räknat med beräknad start vid årsskiftet 2023/2024.I samband med transaktionen tilldelas konvertibelinnehavarna vederlagsfria teckningsoptioner som kan tillföra Bolaget ytterligare kapital. Totalt kan Bolaget tillföras 14 MSEK under de kommande [...]

  • Zazz Energy Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) vill kommentera och förtydliga den preliminära affärsuppgörelsen med NAIS SA gällande återstarten av Anläggningen i Amfilochia.Följande komponenter finns bl.a som regleras i avtalet. Ersättningen till NAIS om ca 6 Mkr, som kommunicerats tidigare,  skall ske dels genom kvittning av stilleståndsersättning som inte erlagts under en tid, dels genom en kontant delbetalning. Därutöver skall resterande ersättning erläggas efter att anläggningen satts i drift och leverans av el [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.ZAZZ Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet i [...]

  • Zazz Energy tecknade första kontraktet i december 2021. Nedan följer en lägesbeskrivningAmfilochia – kontraktet från dec 2021Bolagets ansträngningar att få i gång anläggningen i Amfilochia, som varit pausad sedan våren 2022, fortsätter. Vår lokala parter NAIS har utvärderat den befintliga maskinen för fortsatt drift och kommit till slutsatsen att ett byte av motor gagnar parterna bäst. Dels genom en lägre förbrukning av bioolja, dels genom lägre kringkostnader. Zazz Energy har ställt sig villig att delfinansiera [...]