• Zazz Energy Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) vill kommentera och förtydliga den preliminära affärsuppgörelsen med NAIS SA gällande återstarten av Anläggningen i Amfilochia. Följande komponenter finns bl.a som regleras i avtalet. Ersättningen till NAIS om ca 6 Mkr, som kommunicerats tidigare,  skall ske dels genom kvittning av stilleståndsersättning som inte erlagts under en tid, dels genom en kontant delbetalning. Därutöver skall resterande ersättning erläggas efter att anläggningen satts i drift och [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. ZAZZ Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det [...]

  • Zazz Energy tecknade första kontraktet i december 2021. Nedan följer en lägesbeskrivning Amfilochia – kontraktet från dec 2021Bolagets ansträngningar att få i gång anläggningen i Amfilochia, som varit pausad sedan våren 2022, fortsätter. Vår lokala parter NAIS har utvärderat den befintliga maskinen för fortsatt drift och kommit till slutsatsen att ett byte av motor gagnar parterna bäst. Dels genom en lägre förbrukning av bioolja, dels genom lägre kringkostnader. Zazz Energy har ställt sig [...]

  • Bolaget vill här med ge en bakgrund till information som presenteras i bokslutskommunikén som ett resultat av den fördjupade analysen som gjorts av bolagets bokföring genom extern konsult och styrelse. Bolagets CFO Sverker Carnemark vars avtal löpte ut ersattes av en interims-CFO för perioden 16 januari till 28 februari. Under överlämningen av räkenskaperna för 2022 uppmärksammades vissa brister i bokföringen, vilket slutligen utmynnade i att både bolagets revisor och styrelsen anmälde bolaget [...]

  • Zazz Energy of Swedens ABs (”Bolaget”) styrelse har erhållit information om att Bolagets revisor har anmält förtida avgång. Som framgår av Bolagets offentliggjorda kallelse till extra bolagsstämma den 18 april 2023 kommer en ny revisor att väljas i samband med bolagsstämman. Styrelsen kommer offentliggöra fullständigt beslutsförslag innan den extra bolagsstämman. För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Törner, Interim VD och Styrelseledamot, vice VD, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (nedan ”Zazz Energy” eller "Bolaget") har mottagit en underrättelse från Bolagets revisor (”Allians”) om misstänkt brott i enlighet med 9 kap. 43 § aktiebolagslagen. Underrättelsen gäller misstanke om bokföringsbrott avseende vissa poster i balansräkningen, materiella och immateriella, som är hänförda till förvärvet i december 2021 av bolaget som äger en produktionsanläggning i Amfilocha. Bolaget har tidigare kommunicerat att produktionsanläggningen är pausad. Dessa poster och [...]