2023-05-10

ZAZZ Energy offentliggör kvartalsrapport för perioden januari – mars 2023

Efter en turbulent period med motvind för koncernen har principöverenskommelse kring en återstart av anläggningen i Amfilochia överenskommits samt förbättrad ordning och styrning av koncernen genom att ta in en interims-CFO. Detta tillsammans med en ny revisor som förstår Zazz Energys affär känns som centrala pusselbitar framåt.

SEK Jan-Mar 2023 Jan-Mar 2022 Jan – Dec 2022
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat – 3 863 000 -5 539 000 -30 113 384
Periodens resultat -4 311 000 -6 283 000 -36 428 384
Resultat per aktie (SEK) -0,11 -0,24 -0,92
Antal aktier vid periodens utgång 39 540 249 26 127 276 39 540 249
Soliditet 56,7% 61,3% 61,5%

Väsentliga händelser
Under kvartalet
· Bolagets CFO slutade sin anställning och ersattes av en interims-CFO för perioden 16 januari till 28 februari. Under överlämningen av räkenskaperna för 2022 uppmärksammades vissa brister i bokföringen, vilket slutligen utmynnade i att både bolagets revisor och styrelsen anmälda bolaget till polisen för bokföringsbrott.
 
· Bristerna i bokföringen avser främst första kvartalet under 2022 och nuvarande styrelse, som tillträdde 24 maj 2022 genomför parallellt en intern utredning med hjälp av finansiella och legala rådgivare.
 
· Under kvartalet tillträdde styrelseledamoten Jan Törner rollen som vice VD och i samband med att tidigare VD, Ari Kemppainen avslutade sitt interimuppdrag, tillträdde även Jan Törner som VD.
 
· Bolagets revisor meddelade sin förtida avgång den 21 mars 2023 baserat på att det var svårt att få fram underlag och tolka dessa kopplat till bolagets verksamhet i Grekland. 
 
Efter kvartalets utgång
· Bolaget tillsätter en ny CFO i form av Andreas Colliander med lång erfarenhet både som CFO och auktoriserad revisor. För närvarande är han VD och konsult på SEVR Finance – som bland annat erbjuder CFO as a service.
 
· På extrastämman den 18 april 2023 valdes Ben Heidari på Fineasity till Bolagets revisor.
 
· Bolaget släpper ett informationsmemorandum kring den förestående företrädesemissionen.
 
· Bolagets årsstämma senareläggs till den 26 juni 2023.

· Styrelse och ledning har kommit överens om en återstart av anläggningen i Amfilochia – en anläggning som varit pausad sedan våren 2022. Bolaget har under en längre tid förhandlat med NAIS om återstarten och om de kostnader som är kopplat till uppgraderingen av den befintliga anläggningen. Uppgraderingen innebär en investering uppgående till ca 12 Mkr som parterna nu är överens om att man delar på i princip lika. Zazz Energy får på så sätt en modern anläggning med en effektiv maskin från Wärtsilä och har i överenskommelsen skrivningar om att anläggningen skall ge betydande effektivisering i form av lägre förbrukning av bioolja och lägre kringkostnader.

· Principöverenskommelsen skall nu omvandlas till ett formellt avtal som skall undertecknas kring månadsskiftet maj/juni. Det kommande avtalet kommer att reglera samtliga förpliktelser mellan parterna och det innebär att det nuvarande kompensationsavtalet upphör och Bolagets möjligheter att driva en lönsam verksamhet framgent förstärks. NAIS kommer omedelbart att påbörja åtgärderna för installationen av den nya maskinen och återstart är satt till senast 30 juni 2023.

Kategorier: Interim | IR | MAR | News | Q1 | Regulatory | Report | Swedish
ÄNDRAD 2024-02-19