2023-11-08

Zazz Energy offentliggör rapport för tredje kvartalet 2023

Zazz Energy of Sweden AB (publ)

Bokslutskommuniké januari – september 2023
Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden för motsvarande period i föregående år.

KONCERNEN, JANUARI-SEPTEMBER 2023 I SAMMANDRAG

  • Summa intäkter uppgick till 3 572 (0) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -11 489 (-11 051) kSEK
  • Periodens resultat uppgick till -9 476 (-15 796) kSEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till -5 976 (5 638) kSEK

 
KONCERNEN, JULI-SEPTEMBER 2023 I SAMMANDRAG

  • Summa intäkter uppgick till 1 386 kSEK (0) kSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 899 (-3 948) kSEK
  • Periodens resultat uppgick till -2 097 (-5 985) kSEK
Kategorier: Interim | IR | MAR | News | Q3 | Regulatory | Report | Swedish
ÄNDRAD 2024-02-19