2023-04-18

Kommuniké från extra bolagsstämma i ZAZZ Energy den 18 april 2023

Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 18 april 2023 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Samtliga stämmobeslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier efter registrering av företrädesemissionen understiger nuvarande gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

§ 4 Aktiekapital

Tidigare formulering Nuvarande formulering
Aktiekapitalet utgör lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.[…]A-aktier kan utges till ett antal av högst 80 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 80 000 000.[…] Aktiekapitalet utgör lägst 10 601 444 kronor och högst 42 405 776 kronor.[…]A-aktier kan utges till ett antal av högst 1 212 567 636 och B-aktier till ett antal av högst 1 212 567 636.[…]

§ 5 Aktieantal

Tidigare formulering Nuvarande formulering
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 303 141 909 och högst 1 212 567 636.

Beslut om företrädesemission

Det beslutades att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 263 601 660 aktier. Rätt att teckna akter tillkommer den som avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till tjugo (20) teckningsrätter, tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningsperioden sker under perioden från och med den 27 april 2023 till och med den 11 maj 2023. Teckningskursen uppgår till 0,10 SEK.

Val av revisor

Stämman beslutade att välja Ben Heidari till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Ben Heidari är en auktoriserad revisor med mångårig erfarenhet av externrevision i flertalet börsnoterade såväl som privatägda bolag. Ben är även VD och grundare i FinEasity AB som är en fullservicebyrå inom revision och redovisning.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÄNDRAD 2024-02-19