• Zazz Energy Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har nu undertecknat det slutgiltiga avtalet med NAIS SA gällande återstarten av Anläggningen i Amfilochia. Avtalet har idag 2023-05-26 undertecknats av parterna och en period utan operativ drift sedan våren 2022 kan nu läggas till handlingarna. För Zazz innebär det att anläggningen nu kan återstartas under slutet av juni och att leverans av grön el kan påbörjas . Mottageren av elen HEDNO kommer att [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.ZAZZ Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det preliminära [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har ingått en principöverenskommelse om återstart av anläggningen i Amfilochia som varit pausad sedan våren 2022. Bolaget har under en längre tid förhandlat med NAIS om återstarten och om de kostnader som är kopplat till uppgraderingen av den befintliga anläggningen. Uppgraderingen innebär en investering uppgående till ca 12 Mkr som parterna nu är överens om att man delar på i princip lika. Zazz [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) publicerar informationsmemorandum med anledning [...]

  • Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 18 april 2023 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Samtliga stämmobeslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan. Beslut om ändring av bolagsordningenDet beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) ("Bolaget") föreslår att Ben Heidari väljs till ny revisor Enligt kallelsen punkt 8 till extra bolagsstämman den 18 april 2023 ska ny revisor väljas. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer Ben Heidari till ny revisor för Bolaget.Ben Heidari är en auktoriserad revisor med mångårig erfarenhet av externrevision i flertalet börsnoterade såväl som privatägda bolag. Ben är även VD och grundare i FinEasity AB som [...]