• ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission om 3 416 661 aktier, motsvarande cirka 8,2 MSEK (den ”Riktade Nyemissionen”) och genomfört den emission av teckningsoptioner som kommunicerades genom pressmeddelande den 5 juli 2022. Intresset för den Riktade Nyemissionen var stort. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 2,40 SEK per aktie [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella och professionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 24 maj 2022. Zazz Energy har givit i uppdrag till Eminova Partners AB att utreda förutsättningarna för den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.Den Riktade NyemissionenTeckningskursen och [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har avtalat med ett antal professionella och icke-professionella långivare (”Långivarna”) om en lånefacilitet om totalt cirka 15,5 MSEK (”Lånet”) i syfte att omvandla licenser till elavtal och fortsätta uppförandet av anläggningar för grön elproduktion i Grekland. I samband med detta har styrelsen för avsikt att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO3 till Långivarna. Styrelsen bedömer att intäkterna från dessa [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av utnyttjandet av Bolagets teckningsoptioner av serie 1 (”Teckningsoptionerna”). Teckningsoptionerna emitterades innan Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market under inledningen av 2022 och har inte varit föremål för handel på handelsplats.Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna avslutades den 20 maj 2022 varvid 17 405 000 av totalt 20 420 000 utestående Teckningsoptioner nyttjades – motsvararande en nyttjandegrad om ca 85,24 procent – för teckning [...]

  • Styrelsen för ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 24 november 2021, om en riktad kvittningsemission till NAIS ENERGY S.A. (”NAIS”) om 2 000 000 B-aktier (”Nyemissionen”). Emissionbeloppet utgör en finansiering av ett fördjupat samarbete med NAIS i samband med investeringen i biomassaanläggningen som tidigare meddelats i pressmeddelandet från den 20 januari 2022. Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 3,50 [...]

  • Zazz Energy har under december 2021 och januari 2022 genomfört en riktad emission för att möta den större efterfrågan av miljövänlig energi på marknaden. Emissionen stärker likviditeten och underlättar en snabbare investeringstakt i nya anläggningar. Bolaget tillfördes 10 110 000 SEK innan emissionskostnader vid en emission av 2 022 000 ny emitterade aktier. Denna emission genomfördes med sammanläggningen av bolagets aktier i beaktande (5:1). ”Denna emission är viktig för våra prioriterade investeringar [...]