• Styrelsen för Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 102 848 381 units, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma att hållas den 2 april 2024 (”Extra Bolagsstämman”). Varje unit består av 35 aktier. Företrädesemissionen motsvarar således 3 599 693 335 B-aktier. Varje unit tecknas till en teckningskurs om 0,42 SEK per unit, motsvarande 0,012 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”). Bolaget har [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har idag genomfört en riktad nyemission om totalt 141 100 000 aktier till en kurs om 0,05 SEK per aktie, resulterande i en total emissionslikvid om cirka 7,1 MSEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Av de emitterade aktierna har 28 800 000 aktier betalats genom kvittning av fordringar på Bolaget och 112 300 000 aktier har betalats kontant. Den Riktade Nyemissionen har tecknats av totalt 33 [...]

  • Styrelsen för ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 7 MSEK och att emittera 70 000 000 vederlagsfria teckningsoptioner. Konvertiblerna och teckningsoptionerna har tecknats av ett antal på förhand vidtalade investerare, däribland JEQ Capital AB. Syftet med konvertibellånet och emissionen av teckningsoptionerna är att säkerställa framdriften i Grekland och lägga grunden för lokal projektfinansiering.Styrelsen för Zazz Energy har idag, med stöd av emissionsbemyndigande, [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.ZAZZ Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det preliminära utfallet i [...]

  • Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 18 april 2023 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Samtliga stämmobeslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.Beslut om ändring av bolagsordningenDet beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier efter registrering [...]

  • Flera större ägare, som tillsammans äger ca 20 procent i Zazz Energy har för avsikt att stödja föreslagen emissionen på den extra bolagstämman angående ändringar av bolagsordningens gränser gällande antalet aktier som kan emitteras och aktiekapitalet.Zazz Energys styrelse meddelade den 15 mars 2023 uppdaterade villkor för föreslagen företrädesemission samt kallelse till en extra bolagsstämma den 18 april för att besluta om bland annat föreslagen företrädesemission samt ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och [...]