• Styrelsen för Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 8 februari 2024 och godkändes av den efterföljande extra bolagstämman den 2 maj 2024 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen var på förhand garanterad till cirka 50 procent. Företrädesemissionen tecknades till cirka 4,8 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 11 procent. Resterande del av [...]

  • Idag är sista dagen i teckningsperioden för pågående företrädesemission. Teckning kan ske via Eminova Fondkommission AB.Mer information kring teckningsperiod och företrädesemissionen återfinns här, Företrädesemission 2024 - ZAZZ Energy of Sweden AB.Teckningslänk återfinns nedan:Teckning via BankID: https://app.verified.eu/web/eminova-app/?company=zazzFöreträdesemission uppgår till maximalt 43,2 mkr före emissionskostnader men 21,6 mkr är det lägsta beloppet företrädesemissionen kommer att stängas på, då det finns garanter som förbundit sig att teckna aktier i emissionen till 21,6 mkr.För ytterligare information, vänligen kontakta:Christian von Uthmann, [...]

  • Styrelsen samt ledningen i Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har tecknat units i pågående företrädesemission eller utökat sitt aktieinnehav genom köp av aktier i marknaden. Totalt tecknar styrelsen och ledning 250 000 units och har köpt cirka 3,5 miljoner aktier över marknaden.Styrelseordförande Jan Törner samt VD Christian von Uthmann har tecknat 180 000 respektive 70 000 st units i företrädesemissionen. Därtill har CFO Sven Cristea samt styrelsemedlemmen Lotta Ek utökat sitt aktieinnehav [...]

  • Idag är första dagen på teckningsperioden för pågående företrädesemission. Den sträcker sig mellan den 16 och 30 maj 2024.Mer information kring teckningsperiod och företrädesemissionen återfinns här, Företrädesemission 2024 - ZAZZ Energy of Sweden AB.Teckningslänkar återfinns nedan:Teckning via BankID: https://app.verified.eu/web/eminova-app/?company=zazzNordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/146616Avanza: https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1714993553531Företrädesemission uppgår till maximalt 43,2 mkr före emissionskostnader men 21,6 mkr är det lägsta beloppet företrädesemissionen kommer att stängas på, då det finns garanter som förbundit sig att teckna aktier i emissionen till 21,6 mkr.Nedan finns tidplanen [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har upprättat ett [...]

  • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Zazz Energy of Sweden AB (publ) ("Zazz Energy" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget senarelägger [...]