2024-03-11

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) ingår avtal med El av Sol om byggnation av solcellspark samt batterilager

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget Switchr Varberg AB, org. nr 559361–1147 (”SwitchR Varberg”) (”Förvärvet”). Genom Förvärvet har El av Sol åtagit sig att agera totalentreprenör för uppförandet av en solcellspark och en batterilagringsenhet i Vikslätt, Varbergs kommun (”Projektet”). Förvärvet är villkorat av att extrastämman i Bolaget den 2 april 2024 beslutar att godkänna företrädesemissionen.

Förvärvet och Projektet i korthet

  • Zazz Energy har idag ingått avtal med El av Sol om att förvärva 100 procent av aktierna i Switchr Varberg, ett bolag organiserat enbart för Projektets genomförande.
  • Genom Projektet har Zazz Energy också ingått avtal med El av Sol om uppförandet av en solcellspark och en batterilagringsenhet på en fastighet i Vikslätt, Varbergs kommun. El av Sol har åtagit sig att agera totalentreprenör för uppförandet av solcellsparken och batterilagringsenheten. Effekten kommer att uppgå till 1,4 MW respektive 1,0 MW.
  • Solcellsparken är Ready-to-Build (”RtB”) och föranmälan avseende batterilagringen är redan gjord till nätägaren. Innan tillträdet ska extrastämman i Bolaget godkänna företrädesemissionen.
  • Förvärvet och totalentreprenaden finansieras genom den företrädesemission som styrelsen föreslagit för godkännande på extrastämman som äger rum den 2 april 2024. Företrädesemissionens huvudsakliga villkor framgår av Bolagets pressmeddelande den 8 februari 2024 och uppgår till totalt cirka 43,2 MSEK. Företrädesemissionen är genom garantiåtaganden säkerställd till 50 procent, motsvarande cirka 21,65 MSEK.

Bakgrund och motiv

Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 20 februari 2024 har Zazz Energy ingått samarbetsavtal med El av Sol i syfte att samarbeta inom utveckling, projektering, implementering och drift av kommersiella solcellsparker. Förvärvet och Projektet är ett resultat av Bolagets fördjupade samarbete med El av Sol.

Förvärvet av SwitchR Varberg och upprättandet av solcellsparker och batterilagringsenheten bedöms av styrelsen ske på fördelaktiga villkor och utgör det första steget i uppstarten av Bolagets nya verksamhetsgren.

Denna affär är ett viktigt steg i vår ambition att stötta den gröna energiproduktionen i EU och utvecklingen av vårt nya affärsområde i samarbete med El av Sol. Tiden för projekt och entreprenad är förhållandevis kort vilket kommer ge positivt ekonomiskt bidrag till bolaget redan i höst. Vi är också oerhört trygga i projektgenomförandet tack vare samarbetet med en partner som har stor erfarenhet från flera stora solenergiprojekt”, kommenterar Christian von Uthmann, VD på Zazz Energy.

Med detta projekt startar vårt samarbete på riktigt med både en första solpark och ett batterilager, vilket ska bli väldigt spännande. Vi tackar för förtroende att få stötta Zazz i deras nästa steg, i utvecklingen mot mer grön energiproduktion i EU och satsningen på solenergi. Under diskussionerna som möjliggjort projektet tillsammans är vår gemensamma målbild tydlig och dialogen har varit väldigt konstruktiv för att hitta lösningar. Vi ser fram emot att komma i gång med projektet inom en snar framtid!”, kommenterar Markus Thulin, VD på El av Sol.

ÄNDRAD 2024-03-11