2023-05-05

Zazz Energy Sweden AB uppdaterar om marknadsläget i Grekland

Zazz Energy tecknade första kontraktet i december 2021. Nedan följer en lägesbeskrivning

Amfilochia – kontraktet från dec 2021
Bolagets ansträngningar att få i gång anläggningen i Amfilochia, som varit pausad sedan våren 2022, fortsätter. Vår lokala parter NAIS har utvärderat den befintliga maskinen för fortsatt drift och kommit till slutsatsen att ett byte av motor gagnar parterna bäst. Dels genom en lägre förbrukning av bioolja, dels genom lägre kringkostnader. Zazz Energy har ställt sig villig att delfinansiera denna uppgradering och har just nu en aktiv diskussion och förhandling med NAIS om hur eventuella kostnader för detta skall fördelas och hur återstarten skall gå till.
En överenskommelse förutsätter dock klarhet i att uppgraderingen är bättre och ger betydande fördelar än att starta anläggningen i sitt nuvarande skick. NAIS har meddelat att återstarten kan ske 30 dagar efter fastställd överenskommelse som Bolaget bedömer ligger inom närtid. Ambitionen och målsättningen som Bolaget jobbar mot är återstart under juni månad.
Zazz Energys ledning arbetar intensivt för att få i gång anläggningen som skall, efter återstart, ligga till grund för del av finansieringen av fortsättningen i Grekland. Efter en driftsperiod av ca 60 dagar och leverans till nätoperatören HEDNO skall Bolaget söka lånefinansiering för denna anläggning. Bolaget bedömer efter sondering lokalt att ett lån på anläggningen skulle kunna uppgå till minst €M1,0–1,5. Zazz Energy kommer att genomföra en värdering och ”due dilligence” av anläggningen i samband med återstarten. Kontraktet för leverans av el gäller för en tidsperiod om 20 år.

Patras 1 och 2 – kontrakten från november 2022
De två projekt som tecknades avtal i november 2022 fortskrider och den senaste betalningsraten gjordes vid årsskiftet. Miljötillstånden, som tidigare kommunicerats, är i närtid färdiga att hämtas ut. Zazz Energy har tagit beslut om att invänta återstarten av Amfilochiaprojektet innan miljötillstånden aktiveras för att säkerställa kassaflöde och värde för Zazz Energy. Projektens tidsplan med start under slutet av året ligger i princip fast med förbehållet att det ena projektet kan komma att förskjutas något i tiden beroende på tillstånd och projektfinansiering.
 
Allmänt om ambitionerna och vägen framåt i Grekland
Zazz Energys plan är att fortsätta utveckla den grekiska affären samtidigt som Bolaget är medveten om de utmaningar som varit och de som fortfarande kvarstår. En förklaring till den uppkomna situationen har varit bristfälliga avtal och Bolagets styrelse har sedan hösten 2022 bedrivit ett gediget arbete med att ersätta dessa där så är möjligt. Bolaget har även varit tvungen att göra omtag på vissa områden för att säkerställa fortsatt framdrift och god relation med vår grekiska partner NAIS.
Zazz Energy ser nu fram emot att kunna visa att Greklandsaffären är bärkraftig genom stabil och lönsam leverans av grön el och vara en del av omställningen.

ÄNDRAD 2024-02-19