• Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har, inför årsstämman 17 juli 2023, mottagit fullständiga förslag till styrelse och styrelsearvoden från JEQ Capital AB (”Aktieägaren”). Förslagen finns tillgängligt på Zazz Energys hemsida. Aktieägaren som representerar 22 600 000 aktier (motsvarande cirka 7,5 procent av det totala antalet aktier och rösterna i Bolaget) har, inför årsstämman 17 juli 2023, presenterat förslag till styrelse och styrelsearvode för tiden intill [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 17 juli 2023 klockan 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 7 juli 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 17 juli 2023. Tidigare datum för årsstämman var den 26 juni 2023. Zazz Energy har under våren haft en mycket hög arbetsbelastning och genomfört ett antal förändringar i både organisationen och bolagsledningen. Det har medfört att årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse inte kunnat läggas fram till aktieägarna i rätt tid inför årsstämman.Styrelsen anser att [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2023 klockan 16.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 juni 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 april 2023, klockan 16.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 6 april 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB har fattat beslut om att skjuta på extrastämman den 9 mars och återkommer med nytt datum. För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40 ZAZZ Energy of SwedenZazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att förverkliga länders [...]