• Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212–5685 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 10 juni 2024 klockan 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 10.45.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 maj 2024, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 3 [...]

  • Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelade genom pressmeddelande den 28 mars 2024 att den extra bolagsstämman som var avsedd att hållas den 2 april 2024 för godkännande av styrelsens beslut har ställts in och att Bolaget kallar till en ny extra bolagsstämma att hållas den 2 maj 2024. Med anledning av det nya datumet för extra bolagsstämma har Bolaget fastställt en uppdaterad tidplan för företrädesemissionen.EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 10 juni 2024. Tidigare datum för årsstämman var den 23 april 2024.Zazz Energy har under våren beslutat att starta ett nytt affärsområde med solparker och lagring av energi med hjälp av batterier. Av administrativa skäl kan inte två stämmor med erforderlig kallelsetid finnas samtidigt i Euroclearsystemet därför har styrelsen tvingats att skjuta på stämman till [...]

  • Styrelsen har, med anledning av att stämmoaktiebok inte har erhållits i tid, beslutat att flytta fram datumet för den extra bolagsstämman som enligt tidigare publicerad kallelse vad avsedd att hållas den 2 april 2024. Bolaget ställer således in extra bolagsstämman den 2 april 2024 och kallar härmed till extra bolagsstämma på nytt, att hållas den 2 maj 2024. Kallelsen följer i sin helhet nedan. Det har inte gjorts några ändringar i kallelsen, förutom att [...]

  • Tillägg efter stycket "FÖRSLAG TILL DAGORDNING" Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212–5685 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 april 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta på bolagsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 mars 2024,dels senast kl. 16.00 den 25 mars 2024 anmäla sig [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212–5685 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 april 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 mars 2024,dels senast kl. 16.00 den 25 mars 2024 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i extra [...]