• Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 april 2023, klockan 16.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 6 april 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 12 april [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB har fattat beslut om att skjuta på extrastämman den 9 mars och återkommer med nytt datum.För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40ZAZZ Energy of SwedenZazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att förverkliga länders miljömål genom etableringar av [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 mars 2023, klockan 16.00 i Wistrand Advokatbyrås lokaler, Regeringsgatan 65 i Stockholm.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på bolagsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 mars 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen den 3 [...]

  • Styrelsen i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed sitt beslutsförslag avseende val av styrelse vid årsstämman i Bolaget den 24 maj 2022. Styrelsen reviderar även sitt förslag till fastställande av styrelsearvode.Förslag till beslut om val av styrelseDet föreslås att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt omval av Johnny Olsson och Katarina Toremalm till ordinarie ledamöter. Per Nordberg och Anna-Karin Crutze avböjer omval. Som [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022 som hålls genom enbart poströstning.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 maj 2022, ochdels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionen nedan under ”Poströstning” så att poströstningsformuläret och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra [...]

  • Dokument: Kallelse till extra bolagsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) 559212-5685 den 5 januari 2022Dokument: Fullmaktsformulär Dokument: Optionsvillkor incitamentsprogram 2022_2025 Dokument: Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL Dokument: Signerat Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse 211203