2024-04-04

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) meddelar uppdaterad tidplan för företrädesemissionen

Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelade genom pressmeddelande den 28 mars 2024 att den extra bolagsstämman som var avsedd att hållas den 2 april 2024 för godkännande av styrelsens beslut har ställts in och att Bolaget kallar till en ny extra bolagsstämma att hållas den 2 maj 2024. Med anledning av det nya datumet för extra bolagsstämma har Bolaget fastställt en uppdaterad tidplan för företrädesemissionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
 
Zazz Energy offentliggjorde den 8 februari 2024 styrelsens beslut om en företrädesemission av units, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma att hållas den 2 april 2024 (”Företrädesemissionen”). Den extra bolagsstämman som var avsedd att hållas den 2 april 2024 för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen ställdes in och Bolaget har kallat till en ny extra bolagsstämma att hållas den 2 maj 2024. Zazz Energy har med anledning av den framflyttade extra bolagsstämman fastställt en uppdaterad tidplan för Företrädesemissionen enligt följande.

Uppdaterad tidplan för Företrädesemissionen

30 april 2024 Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter
2 maj 2024 Extra bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen
2 maj 2024 Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter
3 maj 2024 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
6 maj 2024 Preliminär dag för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
7 maj – 21 maj 2024 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
7 maj 2024 Första dag för handel i uniträtter och BTU
16 maj 2024 Sista dag för handel i uniträtter
24 maj 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

 
Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION    
PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER ENLIGT LAG OCH PERSONER I DE JURISDIKTIONER DÄR DETTA PRESSMEDDELANDE HAR OFFENTLIGGJORTS ELLER DISTRIBUERATS BÖR INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA SÅDANA LEGALA RESTRIKTIONER. MOTTAGAREN AV DETTA PRESSMEDDELANDE ANSVARAR FÖR ATT ANVÄNDA DETTA PRESSMEDDELANDE OCH INFORMATIONEN HÄRI I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA REGLER I RESPEKTIVE JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN ATT, FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION, VARKEN FRÅN BOLAGET ELLER FRÅN NÅGON ANNAN.
DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT PROSPEKT ENLIGT BETYDELSEN I FÖRORDNING (EU) 2017/1129 (”PROSPEKTFÖRORDNINGEN”) OCH HAR INTE BLIVIT GODKÄNT AV NÅGON REGULATORISK MYNDIGHET I NÅGON JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE VARKEN IDENTIFIERAR ELLER UTGER SIG FÖR ATT IDENTIFIERA RISKER (DIREKTA ELLER INDIREKTA) SOM KAN VARA FÖRBUNDNA MED EN INVESTERING I AKTIER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I ZAZZ ENERGY. ETT EU-TILLVÄXTPROSPEKT KOMMER ATT UPPRÄTTAS AV BOLAGET OCH PUBLICERAS PÅ BOLAGETS HEMSIDA. ETT EVENTUELLT INVESTERINGSBESLUT BÖR, FÖR ATT EN INVESTERARE FULLT UT SKA FÖRSTÅ DE POTENTIELLA RISKERNA OCH FÖRDELARNA SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED ETT BESLUT ATT DELTA I FÖRETRÄDESEMISSIONEN, ENBART FATTAS BASERAT PÅ INFORMATIONEN I EU-TILLVÄXTPROSPEKTET. DÄRMED REKOMMENDERAS EN INVESTERARE ATT LÄSA HELA EU-TILLVÄXTPROSPEKTET.
DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 (”SECURITIES ACT”), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERAS, OMFATTAS AV ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT LÄMNA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE SÅDANA VÄRDEPAPPER I USA.
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, KOPIERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ, SYDKOREA, KANADA, HONGKONG, SYDAFRIKA, BELARUS ELLER RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING.
I DEN UTSTRÄCKNING DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN REPRESENTERAR SÅDANA UTTALANDEN INTE FAKTA OCH KÄNNETECKNAS AV ORD SOM ”SKA”, ”FÖRVÄNTAS”, ”TROR”, ”UPPSKATTAR”, ”AVSER”, ”ÄMNAR”, ”ANTAR” OCH LIKNANDE UTTRYCK. SÅDANA UTTALANDEN UTTRYCKER ZAZZ ENERGYS AVSIKTER, ÅSIKTER ELLER NUVARANDE FÖRVÄNTNINGAR ELLER ANTAGANDEN. SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ NUVARANDE PLANER, UPPSKATTNINGAR OCH PROGNOSER SOM ZAZZ ENERGY HAR GJORT EFTER BÄSTA FÖRMÅGA MEN SOM ZAZZ ENERGY INTE PÅSTÅR KOMMER VARA KORREKTA I FRAMTIDEN. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM ÄR SVÅRA ATT FÖRUTSE OCH GENERELLT INTE KAN PÅVERKAS AV ZAZZ ENERGY. DET BÖR HÅLLAS I ÅTANKE ATT FAKTISKA HÄNDELSER ELLER UTFALL KAN SKILJA SIG VÄSENTLIGT FRÅN VAD SOM OMFATTAS AV, ELLER GES UTTRYCK FÖR, I SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN. 

ÄNDRAD 2024-04-04