2023-06-08

Zazz Energy flyttar årsstämman

Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga årsstämman till den 17 juli 2023. Tidigare datum för årsstämman var den 26 juni 2023.

Zazz Energy har under våren haft en mycket hög arbetsbelastning och genomfört ett antal förändringar i både organisationen och bolagsledningen. Det har medfört att årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse inte kunnat läggas fram till aktieägarna i rätt tid inför årsstämman.

Styrelsen anser att det är viktigt att aktieägarna ges den insyn som krävs i Bolaget och den information som krävs för att aktieägarna ska kunna fatta beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition beträffande vinst eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen har därför beslutat att senarelägga årsstämman till den 17 juli 2023.

Med undantag från uppdaterade datum, kommer en oförändrad kallelse – med samma möjlighet till deltagande genom ombud – att publiceras i ett separat pressmeddelande. Bolagets årsredovisning (inkluderande revisionsberättelsen) kommer att publiceras senast tre veckor innan årsstämman. Den finansiella kalendern på Bolagets hemsida har uppdaterats.

ÄNDRAD 2024-02-19