2023-06-27

Offentliggörande av förslag till styrelse och styrelsearvoden i Zazz Energy

Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har, inför årsstämman 17 juli 2023, mottagit fullständiga förslag till styrelse och styrelsearvoden från JEQ Capital AB (”Aktieägaren”). Förslagen finns tillgängligt på Zazz Energys hemsida.

Aktieägaren som representerar 22 600 000 aktier (motsvarande cirka 7,5 procent av det totala antalet aktier och rösterna i Bolaget) har, inför årsstämman 17 juli 2023, presenterat förslag till styrelse och styrelsearvode för tiden intill årsstämman 2024. Därutöver har nuvarande styrelseordförande, Jan Bardell, meddelat styrelsen att han avböjer omval till styrelseordförande.

Nedan följer Aktieägarens förslag till styrelseledamöter:

Jan Bardell, omval

Lotta Ek, omval

Jan Törner, omval

Christian von Uthmann (VD), nyval

Till styrelsens ordförande föreslås Jan Törner.

Aktieägaren föreslår att styrelsearvode, för tiden fram till och med slutet av årsstämman 2024, ska utgå med 350 000 SEK till styrelsens ordförande och 250 000 SEK vardera till övriga ledamöter i styrelsen. Inget arvode ska utgå till ledamot som också är anställd i Bolaget.

Beslutsförslaget enligt ovan finns tillgängligt på Zazz Energys hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Törner, Tf VD och Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 70 537 98 40

Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 76 860 84 06

ZAZZ Energy of Sweden

Zazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- och förbränningsanläggningar som producerar grön el och värme. Anläggningarna kan också producera biokol och trävinäger. Zazz Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive byggnation, installation, utbildning, och service. Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz Energy själva producerar grön el och värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket säljs direkt till kund av Bolaget.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

ÄNDRAD 2024-02-19