• Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2023 klockan 16.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 juni 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 april 2023, klockan 16.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 6 april 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast [...]

  • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB har fattat beslut om att skjuta på extrastämman den 9 mars och återkommer med nytt datum. För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40 ZAZZ Energy of SwedenZazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att förverkliga länders [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 mars 2023, klockan 16.00 i Wistrand Advokatbyrås lokaler, Regeringsgatan 65 i Stockholm.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på bolagsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 mars 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen [...]

  • Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 24 maj 2022. Stämman har med stöd av tillfälliga lagregler hållits genom enbart poströstning och således utan möjlighet till fysisk närvaro. Samtliga stämmobeslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan. Fastställande av resultat- och balansräkningStämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits [...]

  • Styrelsen i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed sitt beslutsförslag avseende val av styrelse vid årsstämman i Bolaget den 24 maj 2022. Styrelsen reviderar även sitt förslag till fastställande av styrelsearvode. Förslag till beslut om val av styrelseDet föreslås att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt omval av Johnny Olsson och Katarina Toremalm till ordinarie ledamöter. Per Nordberg och Anna-Karin Crutze [...]