• Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 24 maj 2022. Stämman har med stöd av tillfälliga lagregler hållits genom enbart poströstning och således utan möjlighet till fysisk närvaro. Samtliga stämmobeslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan. Fastställande av resultat- och balansräkningStämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits [...]

  • Styrelsen i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed sitt beslutsförslag avseende val av styrelse vid årsstämman i Bolaget den 24 maj 2022. Styrelsen reviderar även sitt förslag till fastställande av styrelsearvode. Förslag till beslut om val av styrelseDet föreslås att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt omval av Johnny Olsson och Katarina Toremalm till ordinarie ledamöter. Per Nordberg och Anna-Karin Crutze [...]

  • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022 som hålls genom enbart poströstning. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 maj 2022, ochdels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionen nedan under ”Poströstning” så att poströstningsformuläret och, i förekommande fall, fullmakter, [...]

  • Dokument: Kallelse till extra bolagsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) 559212-5685 den 5 januari 2022 Dokument: Fullmaktsformulär Dokument: Optionsvillkor incitamentsprogram 2022_2025 Dokument: Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL Dokument: Signerat Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse 211203

  • Kallelse till extra bolagsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) 559212-5685 Fullmaktsformulär extra bolagsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB Formulär poströstning extra bolagsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB Bilaga: Info om föreslagna ledamöter (Bilaga till punkt 6)

  • Kallelse, årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden ABFullmaktsformulär årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden ABFormulär poströstning, årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB