2024-05-02

Kommuniké från extra bolagsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) den 2 maj 2024

Extra bolagsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 2 maj 2024 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Samtliga stämmobeslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Beslut om ändring av verksamhetsföremålet i bolagsordningen

Det beslutades att verksamhetsföremålet i bolagsordningen ska ändras i enlighet med nedan.

Tidigare lydelse Ny lydelse
3 § Verksamhet
Bolaget ska producera el och varmvatten genom förgasning av sopor, plast, gummi och skogsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
3 § Verksamhet
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva projektutveckling, byggnation, produktion, finansiering, försäljning, uthyrning, leasing, förvaltning, drift och service av energianläggningar samt utveckling, produktion, distribution, konsultation, försäljning, handel och förvaltning av energi samt därmed förenlig verksamhet. 

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Det beslutades att Bolagets aktiekapital ska minskas med 13 972 923,013710 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från cirka 0,03497 kronor till 0,0078 kronor per aktie.

Bakgrunden till beslutet är att Bolaget utifrån rådande marknadsläge behöver ha möjlighet att genomföra den förestående företrädesemissionen. Efter verkställd minskning kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 4 011 086,8902 kronor, fördelat på 514 241 909 aktier (före företrädesemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,0078 kronor.

Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier ska ändras i enlighet med nedan.

Tidigare lydelse Ny lydelse
4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 10 601 444 kronor och höst 42 405 776 kronor.

[…]A-aktier kan utges till ett antal av högst 1 212 567 636 och B-aktier till ett antal av högst 1 212 567 636.
[…]
4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 30 000 000 kronor och höst 120 000 000 kronor.

[…]A-aktier kan utges till ett antal av högst 16 000 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 16 000 000 000.
[…]
5 § Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 303 141 909 och högst 1 212 567 636.
5 § Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 000 000 000 och högst 16 000 000 000.

För det fall aktiekapitalet och antalet aktier efter registrering av företrädesemissionen understiger nuvarande gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut från de 8 februari 2024 om företrädesemission av units

Det beslutades att godkänna den emissionen av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 102 848 381 units som styrelsen, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutade om den 8 februari 2024.  Varje unit ska innehålla trettiofem (35) B-aktier. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 28 077 608,013 kronor, efter registrering av den föreslagna minskningen av aktiekapitalet. Rätt att teckna units tillkommer den som avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i Bolaget. Teckning av units ska ske under en period om 14 dagar. Första dagen för teckningsperioden ska infalla en handelsdag efter dagen Finansinspektionen godkänt det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen (dock tidigast 16 april 2024 och senast den 8 augusti 2024, för att möjliggöra anmälan om registrering av Företrädesemissionen inom sex månader från dagen för emissionsbeslutet). Sista dagen för teckningsperioden ska dock infalla på en handelsdag. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. Teckningskursen per unit uppgår till 0,42 SEK, motsvarande 0,012 SEK per aktie.

ÄNDRAD 2024-05-02