2023-10-30

Zazz Energy har genomfört en riktad nyemission om 7,1 MSEK –tar Bolaget till positivt kassaflöde 2024

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har idag genomfört en riktad nyemission om totalt 141 100 000 aktier till en kurs om 0,05 SEK per aktie, resulterande i en total emissionslikvid om cirka 7,1 MSEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Av de emitterade aktierna har 28 800 000 aktier betalats genom kvittning av fordringar på Bolaget och 112 300 000 aktier har betalats kontant. Den Riktade Nyemissionen har tecknats av totalt 33 investerare, såväl nya som befintliga aktieägare. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgår till 0,05 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 14 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under de tio (10) senaste handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar mellan parterna på armslängds avstånd och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i Zazz Energy har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om den Riktade Nyemissionen till totalt 33 investerare bestående av både befintliga aktieägare och nya externa investerare. Den Riktade Nyemissionen omfattar totalt 141 100 000 nya aktier till en teckningskurs om 0,05 SEK per aktie. Teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts genom att den har fastställts utifrån den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) senaste handelsdagarna med en rabatt om cirka 14 procent, vilken styrelsen bedömt som marknadsmässig. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget 7,1 MSEK före emissionskostnader, vilket styrelsen bedömer tar Bolaget till positivt kassaflöde under 2024.

Aktierna i den Riktade Nyemissionen har tecknats av i) fordringsägare med upplupna fordringar på Bolaget som kvittas mot nyemitterade aktier i den Riktade Nyemissionen, ii) ett antal befintliga aktieägare och iii) externa investerare som bedöms kunna stärka ägarbilden på ett för både Bolaget och befintliga aktieägare gynnsamt sätt.

Aktierna i den Riktade Nyemissionen har tecknats av följande personer:
JJV Investment Group AB
JEQ Capital AB
Sandante Invest AB
Jan Runestam
Pearl Invest AB
Better You AB
Molinders Management AB
Bernhard von Der Osten-Sacken
Kastellholmen Fastighetsutveckling AB
Paul Nilsson
Linus Stoltz
Jinderman & Partners AB (https://jinderman.se/)
Tage Eriksson
Arke Invest AB
Johan Cidvall
Fredrik Bergman
Albonja AB
Fredrik Paulsson
Edvin Rydell
Lennart Niss-Jonsson
Petros Kapetanakis
Lennart Frosch
Peter Andersson
Germinare AB
Crossport AB
Jonas Hagberg
Andreas Ternström
Mats Hallor
Ylber Rexhepi
Bengt-Göran Johansson
Stig Husberg
Niklas Bygdestam
Peter Håkansson

Styrelsens överväganden

Styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen har föregåtts av noga överväganden avseende alternativa finansieringslösningar, inklusive möjligheten att genomföra en företrädesemission. Med beaktande av rådande marknadsläge och Bolagets finansiella ställning har styrelsen konkluderat att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att genomföra den Riktade Nyemission på villkor som förhandlats fram på ett sådant sätt att deras marknadsmässighet kan säkerställas.

Styrelsens överväganden till grund för beslut om den Riktade Emissionen kan sammanfattas enligt följande.

  • Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission men funnit att en sådan skulle vara betydligt mer kostsam och tidskrävande för Bolaget och dess aktieägare än den Riktade Nyemissionen. Detta med anledning av att en företrädesemission bland annat hade inneburit att i) aktier i Bolaget skulle ha behövt emitteras till en betydligt lägre teckningskurs än den teckningskurs som förhandlats fram inom ramen för den Riktade Nyemissionen, ii) en minskning av Bolagets kvotvärde skulle sannolikt behövt genomföras för att möjliggöra en attraktiv emissionskurs i en företrädesemission (vilket skulle kräva beslut från en bolagsstämma, tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, och medföra en sammanlagd kallelsefrist om minst två och en halv månad) samt, iii) omfattande arbete, kostnader och tidsåtgång relaterade till garantiupphandling, utökat rådgivningsbehov och upprättande av prospekt skulle ha tillkommit. En företrädesemission skulle således, av flera skäl, vara betydligt mer kostsam och tidskrävande för Bolaget och dess aktieägare än genomförandet av den Riktade Nyemissionen.
  • Den Riktade Nyemissionen medför vidare att i) Bolagets aktieägarkrets breddas med nya investerare med ett intresse av Bolaget och dess utveckling och ii) Bolagets ägarbas också stärks genom att ett antal ägare investerar ytterligare i Bolaget. Ovan ger enligt styrelsens uppfattning en stärkt ägarbild. Ett utökat ägande för vissa befintliga aktieägare med stort engagemang för Bolaget och dess framtida utveckling skapar enligt styrelsens bedömning förutsättningar för stabilitet och trygghet för både Bolaget och övriga aktieägare.
  • Den Riktade Nyemissionen har till följd av intensivt och dedikerat arbete från styrelsen kunnat genomföras på kort tid, och har möjliggjort för Bolaget att stärka sin finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att kvitta upplupna fordringar på Bolaget mot nyemitterade aktier i den Riktade Nyemissionen har Bolagets balansräkning kunnat stärkas, och Bolagets flexibilitet och möjlighet att genomföra framtida projekt har ökat. Detta hade inte varit möjligt att genomföra under samma period inom ramen för en företrädesemission, och bedöms gynna samtliga aktieägare i Bolaget.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen gjort bedömningen att en den Riktade Nyemissionen, på de villkor som förhandlats fram mellan parterna på armlängds avstånd, är ett mer fördelaktigt alternativ för samtliga aktieägare än en företrädesemission enligt huvudprincipen. Skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen motiverar enligt styrelsens bedömning avsteg från huvudprincipen om företrädeemission och genomförandet av den Riktade Nyemissionen anses ligga i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse.

  • ”Med detta kapitaltillskott så har bolaget finansiella förutsättningar att ta sig genom hela 2024 och bli kassaflödespositiva. Bolagets ambition är att vidare uppstarter av flera anläggningar finansieras genom EU-bidrag och lån från lokala banker. Nu kan Bolaget fokusera på att skapa en lönsam affär där målet är att under 2024 ha minst tre anläggningar i drift varav den första kommer starta senast 20 november i år” kommenterar Zazz VD Christian von Uthmann

Utspädningseffekt

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att ökas med högst 141 100 000 och aktiekapitalet ökas med högst 4 934 533,25 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare beräknas uppgå till cirka 27,44 procent.

Denna information är sådan information som ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-10-30 kl. 08.48 CET.

ÄNDRAD 2024-02-19