2024-05-06

Zazz Energy meddelar att teckningsperioden samt handel med uniträtter och BTU i företrädesemissionen senareläggs

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget senarelägger teckningsperioden samt handelsperioden med uniträtter och BTU i företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 8 februari 2024 och godkändes av den efterföljande extra bolagstämman den 2 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Uppdaterad tidplan för teckningsperioden samt handelsperioden för uniträtter och BTU i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras inför godkännande och offentliggörande av det EU-tillväxtprospekt som upprättas i samband med Företrädesemissionen (”Prospektet”).

Anledningen till att teckningsperioden samt handelsperioden med uniträtter och BTU senareläggs är att Finansinspektionens godkännande av Prospektet försenats på grund av informationstillägg relaterade till Bolagets nya förvärv som kommunicerades genom pressmeddelande den 3 maj 2024. Villkoren för Företrädesemissionen är i övrigt oförändrade och nedan datum gäller fortsatt.
 

30 april 2024 Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter
2 maj 2024 Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter
3 maj 2024 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

Bolaget avser att återkomma med tidplan för teckningsperioden samt handelsperioden för uniträtter och BTU inför godkännande och offentliggörande av Prospektet.

ÄNDRAD 2024-05-06