2024-02-08

Zazz Energy of Sweden AB (publ) offentliggör satsningen på ett nytt affärsområde inom solenergi

Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) lanserar idag satsningen på ett nytt affärsområde – solenergi. Styrelsen i Zazz Energy anser att en diversifiering av Bolagets verksamhet är ett viktigt steg för att uppnå sin långsiktiga vision inom grön el. Bolaget lanserar därför ett nytt affärsområde med fokus på solenergi på den svenska marknaden.

Solenergiparker
 Bolaget har i samband med den nya satsningen sonderat tre olika sorters projekt: landbaserade solpaneler, taksolpaneler samt batterier för lagring av energi. Zazz Energy har initialt valt att fokusera på lagring av energi med anledning av kortare uppstartstid av sådana projekt samt takbaserade solpaneler som ger fördelar såsom kort time-to-market då behovet av tillstånd/licenser är minimalt, god efterfrågan från kommersiella byggnader som av regulatoriska och miljömässiga skäl önskar solpaneler samt mer lönsamma och längre PPA-kontrakt (”Power Purchase Agreement”) jämfört med spotpriser. Ett PPA är ett långsiktigt kontrakt som säkerställer stabila och förutsägbara intäkter. Avtalet garanterar ett fast pris för el, vilket ger finansiell stabilisering och skyddar mot framtida volatilitet i elpriset. Vid ett produktionsöverskott från den avtalade volymen kan denna el säljas ut till elnätet. Affärsmodellen bedöms av Bolaget vara skalbar till hela Norden och stora delar av EU. Zazz Energy har för närvarande identifierat tio möjliga projekt – fem solcellsparker som är i fasen ”Ready to Build” och ytterligare fem projekt som är i planeringsstadiet.
 
Intäkter och kassaflöden  
 Bolaget bedömer att projekten har en återbetalningstid om cirka 2-3 år med en avkastning på investerat kapital överstigande 200 procent samt en livslängd om cirka 30 år. Från det att Zazz Energy identifierar ett projekt bedömer styrelsen att det tar mellan 90 till 365 dagar till att anläggningen är på plats och genererar intäkter och kassaflöden.
 
Zazz Energys nya verksamhet innebär flera intäktsströmmar till Bolaget som säkerställer kassaflöden på både lång och kort sikt. FSA-avtal (”Frequency Service Agreement”), där bolaget indirekt får intäkter från svenskt kraftnät för att göra sina batterier tillgängliga för att stabilisera elnätet. Bolagets kommande affärsstrategi är att knyta samarbetsavtal med en aggregatortjänst för att hjälpa SVK att balansera nätet.
 
Bolaget bedömer marknaden som lönsam med hög tillväxt om Bolaget lyckas agera snabbt. Bolaget bedömer att högsta nivån vad gäller intäkter är nu och möjligtvis börjar minska i tillväxt inom tre till fem år och därav är möjligheterna med att investera i segmentet just nu mycket stora.
 
Zazz Energys första projekt
Bolaget för förhandlingar om uppstart av ett första projekt och har för avsikt att inom kort ingå avtal om köp av batterier med en effekt om 1,2 MW för energilagring. Batteribeställningen kommer innebära en initial investering om 4 MSEK, vilken kommer finansieras genom ett brygglån som upptogs den 2 februari 2024. För brygglånet gäller en uppläggningsavgift om fem procent av lånebeloppet. Lånet löper vidare med en månatlig ränta om två procent. Brygglånet förfaller till betalning den 28 juni 2024. Långivaren har dock rätt att kvitta lånet i utbyte mot aktier i en kommande nyemission i Bolaget, se vidare under ”Finansiering”.
 
”Det är av yttersta vikt att vi fortsätter vara aktiva i omställningen till förnyelsebar energi i EU och det är ett viktigt steg för Zazz Energy som bolag att inte vara beroende av en enskild marknad och teknologi. En diversifierad portfölj inom såväl geografi som teknologi kommer att lägga grunden till att Zazz Energy blir en stabil och diversifierad energiproducent i EU” säger Bolagets VD, Christian von Uthmann
 
”Styrelse och ledning anser att Zazz Energy och dess investerare kommer gynnas i alla marknader om ytterligare ett affärssegment utvecklas med lokal anknytning i Sverige. Som en del av Zazz Energys strategi att expandera verksamheten teknologiskt så väl som geografiskt har Bolaget funnit lönsamma möjligheter inom solenergi samt energilagring” säger Bolagets ordförande, Jan Törner.

Finansiering
För att kunna genomföra denna nya satsning avser styrelsen besluta om en företrädesemission av aktier, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma samt att uppta skuldfinansiering från bank. Villkor för företrädesemissionen och kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separata pressmeddelanden.
 
Viktig information
I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Zazz Energys avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Zazz Energy har gjort efter bästa förmåga men som Zazz Energy inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Zazz Energy. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

ÄNDRAD 2024-02-19